Αριθ. απόφασης 28/2011-Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης εξασφάλισης 3 θέσεων στάθμευσης επί της οδού Φ. Πλαστήρα για τις ανάγκες του ξενοδοχείου «LEPANTO»

ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΚΓ-Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης τακτικής συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας

Του μηνός Μαΐου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 28/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης  εξασφάλισης 3 θέσεων στάθμευσης επί της οδού Φ. Πλαστήρα για τις ανάγκες του ξενοδοχείου «LEPANTO» .

Στη Ναύπακτο σήμερα  23 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16256/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Κεχαγιάς Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση τοπικής κανονιστικής σχετικά με την εξασφάλιση 3 θέσεων στάθμευσης επί της οδού Φ. Πλαστήρα για τις ανάγκες στάθμευσης του ξενοδοχείου LEPANTO.

ΣΧΕΤ: 1.το άρθρο 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/7-6-10 Τεύχος Α)

2. Τα άρθρα 79 και 82 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Η με αρ.125/2011 Απόφαση ΔΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τα παραπάνω σχετικά
  2. Το αίτημα του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου  LEPANTO για 3 θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες του ξενοδοχείου.

Διενεργήσαμε επιτόπου αυτοψία κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η στάθμευση επί της οδού Φ. Πλαστήρα έμπροσθεν του ξενοδοχείου επιτρέπεται , ενώ επί της οδού καθόδου Δωριέων, όταν αυτή κυκλοφορείται, απαγορεύεται .

Υπάρχει παλιά πινακίδα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης πλην οχημάτων ξενοδοχείου στο ίδιο σημείο, η οποία όμως δεν αναγράφει την αντίστοιχη Απόφαση ΔΣ

Εισηγούμαστε

Τη δέσμευση 3 θέσεων για τις ανάγκες στάθμευσης  του ξενοδοχείου LEPANTO επί του ανατολικού άκρου της οδού Φ.Πλαστήρα..

Η επί τόπου οριοθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχτεί από την τεχνική υπηρεσία.

Στη συνέχεια  πρόεδρος της επιτροπής  πρότεινε την έγκριση της εισήγησης

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δ.Σ τη δέσμευση 3 θέσεων για τις ανάγκες στάθμευσης  του ξενοδοχείου LEPANTO επί του ανατολικού άκρου της οδού Φ.Πλαστήρα.

Η επί τόπου οριοθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχτεί από την τεχνική υπηρεσία.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω