Αριθ. απόφασης 26/2011- Προσωρινή αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Κυριαζή Παναγιώτη-Μπακαγιάννη Σπυρίδωνα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΚΓ-Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαΐου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 26/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προσωρινή αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Κυριαζή Παναγιώτη-Μπακαγιάννη Σπυρίδωνα.

Στη Ναύπακτο σήμερα  23 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16256/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1.   Κεχαγιάς Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προσωρινή αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Κυριαζή Παναγιώτη-Μπακαγιάννη Σπυρίδωνα.»

Το μέλος της ΕΠΖ κ. Σικώλας πρότεινε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να στείλει έγγραφο στον ανωτέρω με το οποίο θα τον ενημερώνει ότι πρέπει να τηρεί τους όρους της άδειας λειτουργίας μουσικής που του έχει χορηγηθεί, σε διαφορετική περίπτωση που θα διαπιστωθεί εκ νέου η παραβίαση των όρων λειτουργίας μουσικής θα αφαιρεθεί προσωρινά η άδεια λειτουργίας της μουσικής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να στείλει έγγραφο στον κατωτέρω με το οποίο θα τον ενημερώνει ότι πρέπει να    τηρεί τους όρους της άδειας λειτουργίας μουσικής που του έχουν χορηγηθεί, σε διαφορετική περίπτωση που θα διαπιστωθεί εκ νέου η παραβίαση των όρων λειτουργίας μουσικής θα αφαιρεθεί προσωρινά η άδεια λειτουργίας της μουσικής:

  1. «Καφετέρια-Μπαρ»  ιδιοκτησίας Κυριαζή Παναγιώτη-Μπακαγιάννη Σπυρίδωνα ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας «Κυριαζής Π –Μπακαγιάννη Σ ΟΕ»

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω