Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 7-2-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  3-2-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  2277

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

 

Σας προσκαλούμε, την 7-2-2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:15  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
  2. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  3. Έγκριση των Αριθμ.1/13-1-2017 και 2/2-2-2017 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας εργαζομένων.
  4. Έγκριση ή μη νομικής εκπροσώπησης υπαλλήλων για ποινική δίκη την Τετάρτη 1-3-2017.

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης