Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 7-2-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                              

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                          

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                              

Ναύπακτος   02-02-2017

Αριθ.  Πρωτ.  28

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την  7η  Φεβρουαρίου     2017  ημέρα  Τρίτη    και ώρα  12:30  όπως προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα  96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με     θέματα   ημερήσιας Διάταξης  :

  1. Εκλογή μελών εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας μετά  τις  αρ. 531/2016  και 14/2017  αποφάσεις  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου   Ναυπακτίας.
  2. Αποτύπωση οικονομικής  Κατάστασης  Συνδέσμου 31-12-2016 .
  3. Ορισμού εκπροσώπων – υπόλογων διαχειριστών   του λογαριασμού  του  συνδέσμου στην  ALPHA   BANK   Υποκατάστημα    Ναυπάκτου
  4. Ορισμού εκπροσώπων – υπόλογων διαχειριστών   του λογαριασμού  του  συνδέσμου στην  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ    Υποκατάστημα    Ναυπάκτου.
  5. Ψήφιση Τεχνικού  Προγράμματος
  6. Έγκριση σχεδίου δράσης  2017  του  Συνδέσμου.
  7. Έγκριση σχεδίου   προγράμματος ετήσιας  δράσης    ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης    πολιτών  μαθητών  σε  θέματα  ανακύκλωσης του  συνδέσμου.
  8. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού    έτους  2015  του συνδέσμου

(Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 –  έγκριση διαχείρισης

πεπραγμένων  2015 )   απαλλαγή  υπολόγου.

  1. Έγκριση δαπανών – απολογιστικά –  που  έγιναν  σύμφωνα  με την 44/2016  απόφαση  Προέδρου «Παράταση  συμβάσεων  για    ανταπόκριση   των ελάχιστων υποχρεώσεων του  Συνδέσμου 1ην ΓΕΝ  απέναντι στους   Δήμους   Ναυπακτίας – Θέρμου  και  Δωρίδας  για υγειονομική  διάθεση  των  απορριμμάτων  τους  μετά  την 1-1-2017 ».
  2. Αίτημα Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων  4ης  Γ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας     για

απόρριψη    απορριμμάτων  ευρύτερης περιοχής Δήμου  Μεσολογγίου .

11.Παράταση συμβάσεων σύνταξη μελετών   και  τεχνικού  συμβούλου  σχετικά  με την  ολοκληρωμένης  Διαχείριση  απορριμμάτων 1ης  ΓΕΝ  μέχρι 28-02-2017.

12.Ενημέρωση σχετικά  με  την Λειτουργία   ΧΥΤΑ – Συστημάτων Ανακύκλωσης    – Πιλοτικού προγράμματος   « διαλογής στην πηγή οργανικών  αστικών   αποβλήτων και    υγιεινοποίησης –  κομποστοποίησης   στο  Δήμο  Ναυπακτίας »

13.Έγκριση – ανανέωση αδειών   εισόδου  στο ΧΥΤΑ  Βλαχομάνδρας.

14.Ολοκλήρωσης τευχών  διεθνή Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την ανάδειξη αναδόχου  παροχής   υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΦΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ης  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ » ( ΧΥΤΑ   ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ) για 30  μήνες  προσαρμοσμένα   στα   καινούργια  πρότυπα   του  Ν. 4412/2016.

15.Εντολή για   άμεση  σύνταξη διεθνή Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την ανάδειξη αναδόχου  παροχής   υπηρεσιών «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ  ΚΑΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» για 30  μήνες  προσαρμοσμένα   στα   καινούργια  πρότυπα   του  Ν. 4412/2016.

16.Ενημέρωση σχετικά με  την λειτουργία του συνδέσμου διοικητική  – οικονομική  στήριξη.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

Σαλαμούρας  Χρήστος