Αριθ. απόφασης 25/2011-Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του δήμου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΚΓ-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαΐου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 25/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του δήμου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στη Ναύπακτο σήμερα  23 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16256/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Καρκατσούλης Δημήτρης
 4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
 5. Σικώλας Χρήστος
 6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
 7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1.   Κεχαγιάς Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών του δήμου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» και έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ το με αριθμ. πρωτ.17261/23-5-2011 έγγραφο της ορισμένης επιτροπής χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος στην κατωτέρω:

 1. ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στον οικισμό Κάτω Πλατανίτη  στην Ε.Ο Αντιρρίου-Ναυπάκτου.

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα   παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος
 2. Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος   στην:
 1. ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στον οικισμό Κάτω Πλατανίτη  στην Ε.Ο Αντιρρίου-Ναυπάκτου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω