Αριθ. απόφασης 23/2011-Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς στα τμήματα έμπροσθεν ιδιοκτησιών κληρονόμων Δ. Σύψα και Αθηνάς Μιχοσταύρου λόγω καθιζήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης τακτικής συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 23/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση της Δ/νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την προσωρινή  διακοπή  της κυκλοφορίας  στον παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς  στα τμήματα έμπροσθεν  ιδιοκτησιών  κληρονόμων Δ. Σύψα και Αθηνάς  Μιχοσταύρου  λόγω καθιζήσεων

Στη Ναύπακτο σήμερα  2 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12218/29-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Καρκατσούλης Δημήτρης
 4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
 5. Σικώλας Χρήστος
 6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
 7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Καρκατσούλης Δημήτρης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ:    ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έκδοση  τοπικής  Κανονιστικής    Απόφασης  σχετικά με την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς στα  τμήματα έμπροσθεν  των ιδιοκτησιών Κων/νας και  Βασιλικής  Σύψα καθώς και  των ιδιοκτησιών Ελευθερίας  και Αθηνάς Μιχοσταύρου , λόγω καθιζήσεων.

ΣΧΕΤ.:   1. Το Αρθρο 73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ 7-6-10 Τεύχος Α)

2. Τα Αρθρα 79 και 82 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)

3. Το με αρ. πρ. 2501/10/368 έγγραφο του τμήματος τροχαίας Ναυπάκτου

4. Τα άρθρα  12  & 14 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός  και  Παραλία και άλλες  διατάξεις»

5. Η από 15/04/2011  έκθεση αυτοψίας της ΤΥ του Δήμου Ναυπακτίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Ο  Δήμος Ναυπάκτου, δια μέσου των Υπηρεσιών του  ,στα πλαίσια της προσπάθειας για τη   βελτίωση  της  οδοποιίας  της  παραλιακής Οδού   Ναυπάκτου  από  Βαρεία έως Εθνική οδό

( παραλιακός Παλαιοπαναγιάς)  κινήθηκε    προς την κατεύθυνση  κατασκευής έργου οδοποιίας,

σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  των  άρθρων 12  & 14  του Ν. 2971/2001.

Σύμφωνα  με  το 4ο σχετικό   ,   η  παραχώρηση  χρήσης    αιγιαλού – παραλίας  σε  ΟΤΑ  είναι  δυνατή  για εκτέλεση  έργων  που  εξυπηρετούν (μεταξύ άλλων)  συγκοινωνιακούς  σκοπούς , μετά  από Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ,  αφού ακολουθηθεί η  διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 .

Για την επίτευξη του παραπάνω επιδιωκόμενου σκοπού

1. Συντάχθηκε – εγκρίθηκε  – θεωρήθηκε τον 7ο / 2008  ολοκληρωμένη μελέτη οδοποιίας

2. Ταυτόχρονα  συντάχθηκε Π. Π. Ε.  του έργου η οποία και   διαβιβάστηκε στις 24-3-2009στην ΠΕΧΩ  Πάτρας  μετά  από Θετικές  γνωμοδοτήσεις – βεβαιώσεις – εγκρίσεις  των αρμοδίων οργάνων  , ήτοι:

 1. ΥΠ. ΠΟ.  Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών έργων Δυτικής Ελλάδος .
 2. ΥΠ. ΠΟ.  Γενική  Δ/νση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής  κληρονομιάς.

Λ Σ Τ΄    Εφορεία  Προϊστορικών   και  κλασικών Αρχαιοτήτων.

3.  ΥΠ. ΠΟ.   22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιότητων.

4.  Γενική Δ/νση Τεχνικών  και  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτωλ/νίας.

5.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπάκτου.

6.  Δημοτικού Συμβουλίου  Ναυπάκτου.

7. Δασαρχείο   Ναυπάκτου

Η  ανωτέρω  Π Π Ε   συμπληρώθηκε  στις 23-4-2010 μετά από αίτημα  της  Δνσης ΠΕΧΩ  Πάτρας  (8456 / 7-8-2009)  με:

 1. Οριζοντογραφία   του  Δρόμου   Παραλιακής  οδού  Ναυπάκτου  από Βαριά έως Εθνική Οδό  σε τέσσερα  (4)  αντίγραφα .
 2. Οριζοντογραφία  περιοχής  παρέμβασης  1:5000 στην οποία φαίνεται  ότι ο δρόμος σε κανένα σημείο του δεν συναντά ή  γειτνιάζει με χείμαρρο ή ρέμα ώστε να απαιτείται η οριοθέτηση τους  σε τέσσερα  (4)  αντίγραφα.
 3. Μηκοτομή   σε  κλίμακα   μηκών 1:1000 / υψών  1:100   σε τέσσερα  (4)  αντίγραφα.
 4. Σχέδιο τυπικής  διατομής  του δρόμου   σε τέσσερα  (4)  αντίγραφα.
 5. Ακτομηχανική  Μελέτη σε τέσσερα (4) αντίγραφα
 6. Φ.Ε.Κ. & σχέδιο Αιγιαλού Παραλίας της περιοχής του έργου μελέτης σε ένα (1) αντίγραφο
 7. Βεβαίωση ότι ο δρόμος  είναι  εντός  οικισμού Παλαιοπαναγιάς σε  ένα  (1)  αντίγραφο.
 8. Γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ναυπάκτου σε  ένα  (1)  αντίγραφο.
 9. Μελέτη Κυκλοφοριακής  σύνδεσης   (ΦΕΚ 118/06  Αποφ. Περιφ).

Μετά  από αυτοψία των  υπαλλήλων  της ΠΕΧΩ Πάτρας επίσης  συμπληρώθηκε  στις 11-8-2010 η Π Π Ε  με στοιχεία  όπως :

 1. Η  αρ. 1927/29-5-1981 Απόφαση  Νομάρχη Αιτωλ/νίας  σχετικά με

«Αναγνώριση συνοικισμού Παλαιοπαναγιάς σαν  προϋπάρχων  του έτους 1923».

 1. Το  ΦΕΚ με αρ 353/Τεύχος Δ΄/2-7-1981 «Περί αναγνωρίσεως συνοικισμού Παλαιοπαναγιάς  σαν  προϋπάρχων  του έτους 1923»
 2. Η  πινακίδας  Π-1.4 / 1.5Β του Χάρτη  του Γ. Π. Σ.  – Γ48994/88 Έγκριση  γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ. Π. Σ.) Ναυπάκτου – Λυγιάς και  Ξηροπηγάδου Ν. Αιτωλίας και  Ακαρνανίας  5 Ιουλίου 1988.
 3. Η  αρ. 207/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου σχετικά με τον καθορισμό  περιορισμών δόμησης σε περιοχές που δεν υπάρχει Σχέδιο  πόλης Ναυπάκτου.

Στις 17-9-20010 η  Δνση Π Ε Χ Ω  Πάτρας   αποφάσισε   την  διαβίβαση   του  φακέλου   στη   Δ/νση  Περιβάλλοντος  της  Νομαρχίας  , η  οποία  στις 30-12-2010  μας  ζήτησε :

 1. Τέσσερα (4) έγχρωμα αντίτυπα των  οριζοντιογραφιών  που συνοδεύουν  την  μελέτη του έργου   όπου    αποτυπώνονται , η  παλαιά όδευση , η νέα  όδευση , οι ιδιοκτησίες , τα προτεινόμενα  έργα και οι εγκεκριμένες  γραμμές αιγιαλού  και παραλίας.
 2. Τέσσερα (4) αντίγραφα  της μελέτης  διαμόρφωσης κόμβου εθνικής οδού Αντιρρίου – Ναυπάκτου και  Παραλιακής οδού.

Τα  παραπάνω  διαβιβάστηκαν   στις   11-4-2011  και αναμένεται η  έγκριση  της Π Π Ε

3.    Τέλος , όπως  απαιτείται,  συντάχθηκε    ακτομηχανική  μελέτη    τον 5ο /2008 η  οποία , ενώ διαβιβάστηκε   για έγκριση  από 8-7-2009 , τελικά απαντήθηκε με θετική γνωμοδότηση  στις 21-6-2010 (παρελήφθη 18/4/11).

Στην  συνέχεια ,  μετά την έγκριση της Π Π Ε  θα  πρέπει  να υποβληθεί αίτημα  στην   Κτηματική Υπηρεσία   συνοδευόμενο από  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΦΑΚΕΛΟ  σε 15  αντίτυπα  για να  συνεχιστεί  η  διαδικασία  του  άρθρου 14  παρ. 2α.  του Ν. 2971/2001 .

Μετά την   διατύπωση των γνωμών όλων  των  συναρμόδιων  υπουργείων ,  η οποία θα               πρέπει να εκφραστεί μέσα σε 3 μήνες  από την  υποβολή σχετικού αιτήματος από την Κτηματική Υπηρεσία  , εκπονείται και εγκρίνεται η τελική  Μ.Π.Ε.   και ακολούθως ,              μετά από  γνώμη  του ΓΕΝ,  του ΥΕΝ και  του Υπουργείο Πολιτισμού  , εγκρίνεται                 αρμοδίως  η οριστική  μελέτη .

Η  εγκεκριμένη οριστική μελέτη  με τις  ανωτέρω  γνωμοδοτήσεις  διαβιβάζεται  στην Κτηματική Υπηρεσία ,η οποία  εισηγείται  για την έκδοση απόφασης  παραχώρησης

Η τελευταία , εκδίδεται  από τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Σε συνέχεια του 3ου σχετικού εγγράφου του τμήματος τροχαίας Ναυπάκτου , διενεργήθηκε αυθημερόν  αυτοψία από τεχνικούς της ΤΥ του Δήμου μας (5ο σχετικό) και διαβιβάστηκε (μαζί με αναλυτικά σχέδια και οδηγίες) τόσο στα αρμόδια τμήματα για ενέργεια στα πλάισια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων τους ,όσο και στην Κτηματική Υπηρεσία Αιτ/νίας.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς , στα τμήματα έμπροσθεν ιδιοκτησίων Κων/νας και  Βασιλικής  Σύψα καθώς, και έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Ελευθερίας  και  Αθηνάς Μιχοσταύρου , λόγω καθιζήσεων, οι οποίες καθιστούν τη διέλευση των Οχημάτων  άκρως   επικίνδυνη.

Η πρόσβαση στα ενδιάμεσα τμήματα θα γίνεται αναγκαστικά μέσω της οδού Βαρελά και των υπολοίπων καθέτων .

Η λήψη του  παραπάνω μέτρου στηρίζεται στις Αρχές  που διέπουν την δράση της Δημόσιας

Διοίκησης και ειδικότερα την Αρχή  της Αναλογικότητας  και τις προϋποθέσεις αυτής

(αναλογικότητα-καταλληλότητα – αναγκαιότητα).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την θετική  εισήγησή σας προς το Δ.Σ. προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Τοπική  Κανονιστική Απόφαση.»

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δ.Σ την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς , στα τμήματα έμπροσθεν ιδιοκτησίων Κων/νας και  Βασιλικής  Σύψα καθώς, και έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Ελευθερίας  και  Αθηνάς Μιχοσταύρου , λόγω καθιζήσεων, οι οποίες καθιστούν τη διέλευση των Οχημάτων  άκρως   επικίνδυνη.

Η πρόσβαση στα ενδιάμεσα τμήματα θα γίνεται αναγκαστικά μέσω της οδού Βαρελά και των υπολοίπων καθέτων .

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω