Αριθ. απόφασης 22/2011- Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του Γραφείου Εκδόσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων για την ανάκληση της αριθ. 10336/2002/27-3-2003 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ» της Ο.Ε Βασιλόπουλος Σπ. Τσιρώνης Γ

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 22/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του Γραφείου Εκδόσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων για την ανάκληση της αριθ. 10336/2002/27-3-2003 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ» της Ο.Ε Βασιλόπουλος Σπ. Τσιρώνης Γ

Στη Ναύπακτο σήμερα  2 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12218/29-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Καρκατσούλης Δημήτρης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του δικηγόρου του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παροχή Γνωμοδότησης.

Σχετικά: 1. Το από 30-3-2011 ερώτημα.

2. η υπ’ αριθ. 9/2011 απόφαση ΕΠΖ

Επί του ως άνω ερωτήματός σας σχετικά σας αναφέρω ότι:

α) «…Η διοικητική πράξη αναπτύσσει νομικά αποτελέσματα έναντι του αποδέκτη της ή του θιγόμενου ιδιώτη ή των διοικητικών αρχών, εφόσον και καθ’ όσον δεν ανακαλείται, δεν καταργείται, δεν ακυρώνεται ή δεν αίρεται με την πάροδο του χρόνου ή με άλλο τρόπο…»[1]

Εφόσον μέχρι και σήμερα ήτοι μετά παρέλευση οκτώ (8) ετών από της εκδόσεως δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί η ως άνω άδεια, αυτή εξακολουθεί να ισχύει και επομένως είναι δυνατή η αντικατάστασή της σύμφωνα με το άρθ. 80 του Ν.3463/06 και επί τη βάσει σχετικής αιτήσεως.

β) Επί του δευτέρου ερωτήματος σας και σε συνέχεια προς τα πιο πάνω σας αναφέρω ότι:

Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, επιτρέπεται ελευθέρως η ανάκληση των παρανόμων ή πλημμελών ατομικών διοικητικών πράξεων, ανεξαρτήτως εάν εξ αυτών απέρρευσαν δικαιώματα υπέρ των διοικούμενων,  υπό την προϋπόθεση ότι η ανάκληση χωρεί εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοσή τους. Ο εύλογος χρόνος κρίνεται εκ των περιστάσεων, δεν δύναται όμως, σύμφωνα με τον α.ν.261/1968 να είναι περισσότερος της πενταετίας από την έκδοση της πράξεως, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ειδική διάταξη . Μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου δεν είναι δυνατή η ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης, εκτός και αν το διοικητικό όργανο παρεσύρθη εις την έκδοση αυτής, συνεπεία απατηλής ενέργειας εκείνου που ωφελήθηκε από αυτή (ΣτΕ 1841/1978) ή αν γίνεται προς συμμόρφωση προς το περιεχόμενο δικαστικής αποφάσεως (ΣτΕ 1988/1961) ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα ομοίως με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια και όχι υποχρέωση να προβεί στην ανάκληση παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης, εφόσον τούτο επιτρέπεται κατά τα ανωτέρω, εκτός και αν υφίσταται σχετικώς ρητή υποχρέωση από το νόμο (π.χ. στην περίπτωση της απαλλοτρίωσης). Με την έννοια αυτή, δεν στοιχειοθετείται εκ μέρους της παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας για τη μη ανάκληση (ΣτΕ 3508/1983). Αν ωστόσο, μετά από σχετικό αίτημα του διοικούμενου, η Διοίκηση (η δημοτική αρχή εν προκειμένω) αρνηθεί ρητά την ανάκληση, επειδή θεωρεί την πράξη νόμιμη, η άρνηση αυτή είναι ακυρωτέα (ΣτΕ 2612/1982).

«…Όπως σε όλες τις περιπτώσεις που η διοίκηση εν ονόματι του “δημοσίου συμφέροντος” αποκλίνει από τους γενικούς κανόνες, ιδιαίτερα όταν περιορίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο δικαιώματα ιδιωτών, έτσι και εδώ απαιτείται προσοχή και περίσκεψη. Η παράνομη ευμενής διοικητική πράξη, για την οποία δεν συντρέχει υπαιτιότητα του ιδιώτη μπορεί να ανακαλείται παρά την πάροδο μακρού χρόνου μόνο αν, πρώτο, το συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον πράγματι και προφανώς υπερτερεί του συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφέροντος, και δεύτερον, δεν προσφέρεται άλλος τρόπος προστασίας του δημοσίου συμφέροντος λιγότερο επαχθής από  την ανάκληση, π.χ. η μεταγενέστερη επιβολή όρων. Η ανάκληση της πράξεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία αναφερόμενη και στις δύο αυτές απόψεις και ελέγχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας…»[2]

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι αναφερόμενες άδειες μέχρι και σήμερα δεν έχουν ανακληθεί, ακυρωθεί ή καταργηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθ. 80 του Ν. 3463/06.»

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο πρότεινε την έγκριση της παραπάνω εισήγησης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν είναι δυνατή η ανάκληση της υπ’ αριθ. 10336/2002/27-3-2003 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ» της Ο.Ε Βασιλόπουλος Σπ. Τσιρώνης Γ δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στην ως άνω εισήγηση προϋποθέσεις ανάκλησης.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω


[1] Π. Δαγτόγλου: Γενικό  Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 1992.

[2] Π. Δαγτόγλου: Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 1992.