Αριθ. απόφασης 20/2011-Εισήγηση του γραφείου εκδόσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» της εταιρείας Αλεξόπουλος Γ. και Σια .Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη.

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης τακτικής συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 20/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Εισήγηση του γραφείου  εκδόσεως  αδειών ιδρύσεως και  λειτουργίας  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  για οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  του καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ»  της εταιρείας Αλεξόπουλος Γ.  και Σια .Ο.Ε. που βρίσκεται  στην οδό Ν. Μπότσαρη.

Στη Ναύπακτο σήμερα  2 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12218/29-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Καρκατσούλης Δημήτρης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του γραφείου εκδόσεων αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων η οποία έχει ως εξής:

«Θ Ε Μ Α : Περί οριστικής αφαίρεσης της με αριθμ. 19.243/2009/23-2-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» της εταιρείας   «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό  Ν. Μπότσαρη  στη  Ναύπακτο, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

IΣΤΟΡΙΚΟ:

1.- Στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» της εταιρείας « ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται » στην οδό  Ν. Μπότσαρη  στη  Ναύπακτο, με την αριθμ. 5.279/14-4-2010 απόφαση Δημάρχου είχε επιβληθεί  το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επί δεκαήμερο από 14-4-2010 έως 23-4-2010.

2.- Στο εν λόγω κατάστημα με το αριθμ. πρωτ. 5.325/14-4-2010 έγγραφό μας είχε εγκριθεί η μη σφράγιση του καταστήματος προκειμένου να προβεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος σε εργασίες απολύμανσης – καθαριότητας σ΄αυτό και είχε γίνει μόνο αφαίρεση της άδειας ιδρύσεως & λειτουργίας.

3.- Το  Α.Τ. Ν/κτου με το αριθμ. πρωτ. 1020/7042/129-α/5-5-2010 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι  την 23-4-2010 και ώρα 22.45΄κατελήφθη ο κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως νόμιμος εκπρόσωπος της  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.,   από αστυνομικό όργανο σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο να έχει θέσει σε λειτουργία το κατάστημα υγ. εν/ντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ » ιδιοκτησίας της ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 800237816/Δ.Ο.Υ. Ν/κτου , ενώ είχε επιβληθεί από τον οικείο Δήμο και σε βάρος του καταστήματος το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ιδρύσεως & λειτουργίας του κατ/τος επί δεκαήμερο (14-4 έως και 23-4-2010) με την υπ΄αριθμ. 5.279/14-4-2010 Απόφαση, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2307/95.

4.- Την  2-8-2010 η  Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς τον Πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου μας για την οριστική αφαίρεση της με αριθμ.  19.243/2009/23-2-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» της εταιρείας   « ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»    που βρίσκεται στην οδό  Ν. Μπότσαρη  στη  Ναύπακτο, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

5.- Με την αριθμ. 10/ 21-3-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε να  προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τις απόψεις του στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σε προθεσμίας που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία.

6.- Με το αριθμ.πρωτ. 8333/ 29-3-2011 έγγραφό μας κλήθηκε  προς ακρόαση ο νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας όπως εκφράσει [εντός προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ] τις  απόψεις του  εγγράφως ή προφορικώς  επί της ανωτέρω υποθέσεως.

7.-  Ο ανωτέρω ιδιοκτήτης  υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τις αριθμ. πρωτ. 9028/4-4-2011 απόψεις του.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α) Άρθρο 2 παρ.2 εδ.β ΠΔ 180/1979 που αναφέρει ότι,  σε περίπτωση παραβίασης σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και θέσεως σε λειτουργία του κατ/τος αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού.

β) Άρθρο 73 παρ. 1του Ν. 38522010 που αναφέρει ότι,  για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,  αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω σχετικά καθώς επίσης και τις απόψεις του ενδιαφερομένου προκειμένου να αποφασίσετε επί της ανωτέρω υποθέσεως.- »

Τέλος ο κ. δήμαρχος πρότεινε την αναβολή του θέματος και ο δικηγόρος του δήμου να γνωμοδοτήσει αφού λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος.
  2. Ο δικηγόρος του δήμου να  γνωμοδοτήσει αφού λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω