Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 14-2-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                              

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                           

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                              

Ναύπακτος   09-02-2017

Αριθ.  Πρωτ.  42

 

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του                

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου . 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την  14η  Φεβρουαρίου     2017  ημέρα  Τρίτη    και ώρα  13:00  όπως προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια

( άρθρα  96 & 247 του Ν. 3463/2006 )  με   θέματα  ημερήσιας  Διάταξης :

 

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016    για    το  έτος 2017 .
  2. Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για  το  έτος 2017 .
  3. Σύναψη    σύμβασης «Λειτουργίας  Χώρου Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων 1ης Γεωγραφικής  Ενότητας Ν.  Αιτωλ/νιας»  ( Χυτά   Ναυπάκτου )»  για 4  μήνες  προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση .
  4.     Σύναψη    σύμβασης «Συστημάτων Ανακύκλωσης μπλε  κάδων  του  Συνδέσμου  Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων 1ης  ΓΕΝ  »  για 4  μήνες  προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση .
  5. Ενημέρωση  σχετικά   με   συμμετοχή    του  συνδέσμου  σε  δράση  της

Μ Κ Ο   Πράσινου Μπλε   Οικο θέατρο 2017 .

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

Σαλαμούρας  Χρήστος