Αριθ. απόφασης 19/2011-Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης χορήγησης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης -στάθμευσης έμπροσθέν εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης τακτικής συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας   έτους 2011

Αριθ. απόφασης 19/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Εισήγηση της Δ/νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης  χορήγησης  άδειας τοποθέτησης  πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης  στάσης -στάθμευσης έμπροσθέν  εισόδου  ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

Στη Ναύπακτο σήμερα  2 Μαΐου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12218/29-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Καρκατσούλης Δημήτρης
 4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
 5. Σικώλας Χρήστος
 6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
 7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Καρκατσούλης Δημήτρης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εσόδου- εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχέδιο με απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική νομοθεσία, των αιτούμενων από δημότες αδειών του θέματος και  παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως αυτές καθορίζονται   με το Ν. 3852/2010  ,προκειμένου να εκδοθεί  η Απόφαση από το Δημ. Συμβούλιο, για την έγκριση αυτών.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΔΚΚ οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες θέτουν κανόνες, μεταξύ άλλων, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,  τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την  τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε  κοινόχρηστους χώρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΔΚΚ  οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό  πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη  λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά  προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή  από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν την  κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές  Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής  Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Άρθρο 1 : Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός των περιπτώσεων άδειας στάσης ή στάθμευσης οχημάτων  ή της απαγόρευσης ανάλογα. Επίσης με την παρούσα καθορίζονται η ακολουθούμενη διαδικασία  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Άρθρο 2 Διαδικασία χορήγησης άδειας

Για τη χορήγηση της αιτούμενης αδείας ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο Δήμο, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η αίτηση με τα δικαιολογητικά προωθείται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η τεχνική υπηρεσία αποφαίνεται σχετικά με αιτιολογημένη εισήγησή της προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέσω των οριζομένων στο Ν.3463/06 και Ν.3852/10, διαδικασιών τελικώς εισηγείται σχετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο  λαμβάνει την τελική απόφαση ,λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Άρθρο 3 Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων κατά περίπτωση.

1. Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.

Α. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε οικοδομή (πυλωτή ,ισόγειο, πρασιά ) ή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής

 1. Αίτηση.

 1. Ένα φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

 1. Ακριβές φωτοαντίγραφο σχεδίου, κάτοψη (ισόγειο ή πυλωτής ή υπογείου ή διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου)ελεγμένο από την Πολεοδομία, που να φαίνονται οι χώροι στάθμευσης.

 1. Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης στάθμευσης (για την περίπτωση κατά την οποία αυτή βρίσκεται σε ισόγειο οικοδομή).

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 επικυρωμένη από την Αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, που θα αναφέρει, κατά περίπτωση ως παρακάτω :

α. [εάν υπάρχει διαχειριστής ]του διαχειριστή στην οποία θα δηλώνει:είναι ο διαχειριστής και η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται απ΄όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης.

β. [Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής]: Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής στην οποία να δηλώνουν: η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται από όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης, καθώς και η αναλυτική κατάσταση όλων των ιδιοκτητών από τον εκπρόσωπο της οικοδομής..

γ.[Εάν η οικοδομή είnαι υπό ανέγερση]: Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 επικυρωμένη από Αρμόδια Αρχή για το γνήσιο υπογραφής του κατασκευαστή στην οποία θα δηλώνει: είμαι ο κατασκευαστής , η οικοδομή είναι υπό ανέγερση και  η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται απ΄ όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης.

δ.[Εάν η οικοδομή είναι μονοκατοικία]: Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 επικυρωμένη από Αρμόδια Αρχή για το γνήσιο υπογραφής στην οποία ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει: είμαι ο ιδιοκτήτης ,  η οικοδομή είναι ιδιόκτητη και η  χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται από εμένα και τα μέλη της οικογένειας μου.

ε.[Εάν είναι ιδιόκτητο υπόγειο  οικοδομής]: Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 επικυρωμένη από Αρμόδια Αρχή για το γνήσιο υπογραφής του εκπροσώπου των ιδιοκτητών στην οποία θα δηλώνει :είμαι ο εκπρόσωπος των  ιδιοκτητών του υπογείου και  η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται απ΄ όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης

6.Έγκριση εισόδου –εξόδου από την Αρμόδια  Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση , μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας

7.Δύο σχέδια στα οποία θα φαίνεται η θέση στάθμευσης (είτε κάτοψη υπογείου, είτε ισογείου ή διάγραμμα κάλυψης), ακριβή φωτοαντίγραφα των θεωρημένων σχεδίων από την Πολεοδομία.

Β. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε οικόπεδο (περιφραγμένο)

 1. Αίτηση.

 1. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα του οικοπέδου.

 1. Συμβόλαιο του οικοπέδου ή μισθωτήριο

4.Έγκριση εισόδου –εξόδου από την Αρμόδια  Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση , μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας

Γ. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο και συγκεκριμένα:

Γ1. ΑΠΟΘΗΚΕΣ

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση ή έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος περί ιδρύσεως αποθηκευτικού χώρου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο οποίο να φαίνεται η δραστηριότητα, η χρήση (είδος εγκατάστασης), και η διεύθυνση (να προσκομισθεί και βεβαίωση σε περίπτωση που έγινε μεταφορά έδρας) που ασκείται το επιτήδευμα.

2.   Βεβαίωση της   Πολεοδομίας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η στάση-στάθμευση οχήματος επί του επαγγελματικού χώρου της αποθήκης βάση των ισχυουσών Πολεοδομικών διατάξεων ή εγκεκριμένο σχέδιο.

3.  Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4. Απλό σχέδιο ή σκαρίφημα του χώρου στάθμευσης στο οποίο να φαίνεται το άνοιγμα της εισόδου, το πλάτος του πεζοδρομίου, η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

5.  Έγκριση εισόδου –εξόδου από την Αρμόδια  Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση , μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Γ2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ κλπ.)

1.        Αίτηση  .

2.        Βεβαίωση ή έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο οποίο να φαίνεται η δραστηριότητα, η χρήση (είδος εγκατάστασης), και η διεύθυνση (να προσκομισθεί και βεβαίωση σε περίπτωση που έγινε μεταφορά έδρας) που ασκείται το επιτήδευμα.

3.        Βεβαίωση της   Πολεοδομίας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η στάση-στάθμευση οχήματος επί του επαγγελματικού χώρου του καταστήματος-βιοτεχνίας βάση των ισχυουσών Πολεοδομικών διατάξεων ή εγκεκριμένο σχέδιο.

4.        Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

5.        Απλό σχέδιο ή σκαρίφημα του χώρου στάθμευσης στο οποίο να φαίνεται το άνοιγμα της εισόδου , το πλάτος του πεζοδρομίου, η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

6.      Έγκριση εισόδου –εξόδου από την Αρμόδια  Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση , μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Δ. Χορήγηση Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ

1. Αίτηση .

2. Πρόσφατη γνωμάτευση Νομαρχιακής Α΄ Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό κινητικής αναπηρίας άνω του 67% .

3. Το ειδικό σήμα που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με το Π.Δ. 241/2005 περί «ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ».

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται:

 1. Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου
 2. Ότι δε διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση στάθμευσης σε πρασιά ή PILOTIS

5. Έγκριση εισόδου –εξόδου από την Αρμόδια  Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση , μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 4

α. Η άδειες θα χορηγούνται από τον Δήμο Ναυπακτίας (το Δήμαρχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

β. Το κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων και διαγράμμισης, θα βαρύνει τον αιτούντα.

γ. Οι πινακίδες θα αναγράφουν και τον αριθμό Απόφασης Εγκρισης.

δ. Η τοποθέτηση  των πινακίδων και η  απαιτούμενη διαγράμμιση θα γίνεται κατόπιν επιτόπιου ελέγχου και έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποδείξεις , ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, αυτή θα δύναται να ανακαλείται με εισήγηση της Δ.Τ.Υ.

στ. Εφόσον απαιτείται από τον αιτούντα και άδεια απότμησης πεζοδρομίου , αυτή χορηγείται από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ,ύστερα από την υποβολή σχεδίου (τομή & κάτοψη ),τεχνική έκθεση , φωτογραφίες , και έγκριση ΕΠΑΕ όπου αυτή απαιτείται. »

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο πρότεινε την αναβολή του θέματος έτσι ώστε σε επόμενη ΕΠΖ να γίνει πληρέστερη ενημέρωση από τους εισηγητές οι οποίοι θα παρευρίσκονται στη συνεδρίασή της.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος.
 2. Το θέμα να συζητηθεί σε επόμενη ΕΠΖ παρουσία των εισηγητών οι οποίοι θα ενημερώσουν τα μέλη της ΕΠΖ και θα απαντήσουν σε διευκρινιστικά ερωτήματα αυτών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω