Αριθ. απόφασης 18/2011-Εισήγηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή της Ναυπάκτου.

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΚΓ-Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης τακτικής συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 18/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Εισήγηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή της Ναυπάκτου.

Στη Ναύπακτο σήμερα  15 Απριλίου 2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9974/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ:    ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης σχετικά με την Εφαρμογή και Λειτουργία του Συστήματος  Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή της Ναυπάκτου.

ΣΧΕΤ.:  1. Το Αρθρο 73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ 7-6-10 Τεύχος Α).

2. Τα Αρθρα 79 και 82 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).

3. Η  κυκλοφοριακή Μελέτη Ελεγχόμενης  Στάθμευσης του γραφείου Ν. Βόσκογλου

– Ι. Μάρη.

4. Η αρ. 38/2009 Απόφαση Δ.Σ. Ναυπάκτου.

5. Η αρ. 204/2008  Απόφαση Δ.Σ. Ναυπάκτου.

6. Την  με αρ. πρ. 2521/1/133-α/13-2-2009 Απόφαση της Αστυνομικής Δνσης

Αιτωλίας.

7. Το από 30-03-2011 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας .

Σε  συνέχεια  συνεννοήσεων – σύσκεψης (κατά την  οποία διατυπώθηκαν οι απόψεις όλων) -μεταξύ  της Δημοτικής Αρχής , Επιτροπής  Παρακολούθησης ΣΕΣ (δια του Προέδρου της) και  Υπηρεσιακών παραγόντων (Οικονομική Υπηρεσία –Δημοτική Αστυνομία – Δικηγόρου του Δήμου – Τεχνικής Υπηρεσίας ) ,σχετικά με την εφαρμογή του ΣΕΣ για τη μεταβατική περίοδο μετά την επικείμενη διάλυση της Σύμβασης με τον Ανάδοχο «ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΕΠΕ και αφού ελήφθησαν υπόψη τα παραπάνω σχετικά ,προτείνεται  :

Η  συνέχιση  της εφαρμογής του ΣΕΣ στο  κέντρο της πόλης  για μια μεταβατική χρονική  περίοδο, μέσα  στην οποία  θα μελετηθούν  όλα τα  σενάρια  του τρόπου λειτουργίας , αφού  συνεκτιμηθούν τα νέα δεδομένα , προκειμένου να  υιοθετηθεί  τελικά  η πλέον συμφέρουσα  λύση  εφαρμογής ,από άποψη  βαθμού  εξυπηρέτησης και κόστους   των χρηστών  του  συστήματος.

Ειδικότερα , εισηγούμαστε:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΣΕΣ –  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τη  συνέχιση της εφαρμογής του   ΣΕΣ   στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου  κατά τη μεταβατική περίοδο,  αποκλειστικά  μόνο για  θέσεις επισκεπτών ,η στάθμευση των οποίων οριοθετείται κατά μήκος των οδών Αθηνών (από το Κεφαλόβρυσο) – Τζαβέλλα (έως την Κλεονίκου), και επί τμήματος της οδού Ψαρρού μεταξύ Αθηνών και Μπότσαρη (σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα).

Στο παραπάνω τμήμα συμπεριλαμβάνονται θέσεις αποκλειστικά για ΑΜΕΑ και θέσεις για φορτοεκφόρτωση , όπως αυτές έχουν σήμερα καθοριστεί και συνοπτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

`

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ

ΟΔΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚ.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤ/ΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚ/ΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

Π.ΡΗΓΑ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

11

1

ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ

23

1

ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

19

1

1

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΜΑΝΑΣΣΗ

9

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΜΑΝΑΣΣΗ

ΨΑΡΡΟΥ

6

1

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΨΑΡΡΟΥ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ

14

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

10

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΖΩΝΗ

9

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΚΟΖΩΝΗ

ΑΓΕΛΑΟΥ

4

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΑΓΕΛΑΟΥ

ΤΕΛΟΣ

23

1

1

ΨΑΡΡΟΥ

ΙΝΤΖΕ

ΑΘΗΝΩΝ

7

ΨΑΡΡΟΥ

ΙΝΤΖΕ

ΑΘΗΝΩΝ

7

ΣΥΝΟΛΑ

142

5

5

1

2. ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εισηγούμαστε το ΣΕΣ να λειτουργεί , κατά την μεταβατική περίοδο (όπως και σήμερα), αποκλειστικά και μόνο για τις θέσεις των επισκεπτών, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις ώρες 09:00 έως 15:00 και  17:00 έως 21:00.Κατά τα Σάββατα, να λειτουργεί  από 09:00 έως 15:00 και να μη λειτουργεί τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Κατά τις ώρες τροφοδοσίας  των καταστημάτων  που προσδιορίζονται μεταξύ 07:00 – 09:00 και 15:00 – 17:00  θα χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες οριοθετημένες θέσεις  στη νέα περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ .

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  παρακολούθηση  της εφαρμογής του ΣΕΣ θα γίνεται από την οριζόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Συστήματος Εφαρμογής Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Για το σκοπό αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα , 2 με 3 φορές το μήνα σε τυχαίες ημέρες , θα διενεργείται, από εξουσιοδοτημένο (από την Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΕΣ)  άτομο έλεγχος ,προκειμένου να υπολογιστεί κάθε φορά ο δείκτης συμμόρφωσης του μέτρου του ΣΕΣ.

Για το σκοπό αυτό , τα στοιχεία της έκθεσης θα υποβάλλονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΕΣ.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η  συντήρηση της οριζόντιας (διαγραμμίσεις) και κατακόρυφης σήμανσης θα γίνεται από το Δήμο Ναυπακτίας .Οι πινακίδες που καταστρέφονται ή αφαιρούνται  από τρίτους θα αντικαθίστανται από το Δήμο, ύστερα από σχετική  υπόδειξη – αναφορά της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι διαγραμμίσεις σβηστούν από εργασίες τρίτων εργολάβων , θα αποκαθίστανται από τους ίδιους.»

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης και είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία της εφαρμογής  και θα πρέπει η απόφαση να ληφθεί  υπόψη  στη  σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό.

Ο Δ.Σ κ. Νούλας δήλωσε ότι διατηρεί επιφυλάξεις και είπε ότι ψηφίζει κατά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 6 ψήφους ΥΠΕΡ, 1 ψήφο ΚΑΤΑ

  1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
  2. Την συνέχιση  της εφαρμογής του ΣΕΣ στο  κέντρο της πόλης  για μια μεταβατική χρονική  περίοδο μετά την επικείμενη διάλυση της Σύμβασης με τον Ανάδοχο «ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΕΠΕ, μέσα  στην οποία  θα μελετηθούν  όλα τα  σενάρια  του τρόπου λειτουργίας , αφού  συνεκτιμηθούν τα νέα δεδομένα , προκειμένου να  υιοθετηθεί  τελικά  η πλέον συμφέρουσα  λύση  εφαρμογής ,από άποψη  βαθμού  εξυπηρέτησης και κόστους   των χρηστών  του  συστήματος.

Ειδικότερα:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΣΕΣ –  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τη  συνέχιση της εφαρμογής του   ΣΕΣ   στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου  κατά τη μεταβατική περίοδο,  αποκλειστικά  μόνο για  θέσεις επισκεπτών ,η στάθμευση των οποίων οριοθετείται κατά μήκος των οδών Αθηνών (από το Κεφαλόβρυσο) – Τζαβέλλα (έως την Κλεονίκου), και επί τμήματος της οδού Ψαρρού μεταξύ Αθηνών και Μπότσαρη (σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα).

Στο παραπάνω τμήμα συμπεριλαμβάνονται θέσεις αποκλειστικά για ΑΜΕΑ και θέσεις για φορτοεκφόρτωση , όπως αυτές έχουν σήμερα καθοριστεί και συνοπτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

`

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ

ΟΔΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚ.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤ/ΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚ/ΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

Π.ΡΗΓΑ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

11

1

ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ

23

1

ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

19

1

1

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΜΑΝΑΣΣΗ

9

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΜΑΝΑΣΣΗ

ΨΑΡΡΟΥ

6

1

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΨΑΡΡΟΥ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ

14

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

10

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΖΩΝΗ

9

1

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΚΟΖΩΝΗ

ΑΓΕΛΑΟΥ

4

ΑΘΗΝΩΝ/

Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΑΓΕΛΑΟΥ

ΤΕΛΟΣ

23

1

1

ΨΑΡΡΟΥ

ΙΝΤΖΕ

ΑΘΗΝΩΝ

7

ΨΑΡΡΟΥ

ΙΝΤΖΕ

ΑΘΗΝΩΝ

7

ΣΥΝΟΛΑ

142

5

5

1

2. ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ΣΕΣ να λειτουργεί , κατά την μεταβατική περίοδο (όπως και σήμερα), αποκλειστικά και μόνο για τις θέσεις των επισκεπτών, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις ώρες 09:00 έως 15:00 και  17:00 έως 21:00.Κατά τα Σάββατα, να λειτουργεί  από 09:00 έως 15:00 και να μη λειτουργεί τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Κατά τις ώρες τροφοδοσίας  των καταστημάτων  που προσδιορίζονται μεταξύ 07:00 – 09:00 και 15:00 – 17:00  θα χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες οριοθετημένες θέσεις  στη νέα περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ .

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  παρακολούθηση  της εφαρμογής του ΣΕΣ θα γίνεται από την οριζόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Συστήματος Εφαρμογής Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Για το σκοπό αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα , 2 με 3 φορές το μήνα σε τυχαίες ημέρες , θα διενεργείται, από εξουσιοδοτημένο (από την Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΕΣ)  άτομο έλεγχος ,προκειμένου να υπολογιστεί κάθε φορά ο δείκτης συμμόρφωσης του μέτρου του ΣΕΣ.

Για το σκοπό αυτό , τα στοιχεία της έκθεσης θα υποβάλλονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΕΣ.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η  συντήρηση της οριζόντιας (διαγραμμίσεις) και κατακόρυφης σήμανσης θα γίνεται από το Δήμο Ναυπακτίας .Οι πινακίδες που καταστρέφονται ή αφαιρούνται  από τρίτους θα αντικαθίστανται από το Δήμο, ύστερα από σχετική  υπόδειξη – αναφορά της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι διαγραμμίσεις σβηστούν από εργασίες τρίτων εργολάβων , θα αποκαθίστανται από τους ίδιους.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω