ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ΚΑΙ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις: ΣΟΧ 1/2017 και ΣΟΧ 2/2017.