Αριθ. απόφασης 17/2011-Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την διοργάνωση του 5ου Λαϊκού Αγώνα δρόμου «Ο Γύρος της Ναυπάκτου»

ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΚΓ-Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης τακτικής συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 17/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:. Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την διοργάνωση του 5ου Λαϊκού Αγώνα δρόμου «Ο Γύρος της Ναυπάκτου»

Στη Ναύπακτο σήμερα  15 Απριλίου 2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9974/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την διοργάνωση του 5ου Λαϊκού Αγώνα δρόμου «Ο Γύρος της Ναυπάκτου»» που θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου 2011 στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της «Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου». Αφετηρία και Τερματισμός Πλατεία Λιμανιού. Τέλος πρότεινε το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας να προβεί  σε όποιες ενέργειες απαιτούνται για την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή του 5ου Λαϊκού Αγώνα δρόμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας να προβεί  σε όποιες ενέργειες απαιτούνται για την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη  διεξαγωγή του 5ου Λαϊκού Αγώνα δρόμου που θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου 2011 στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της «Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου». Αφετηρία και Τερματισμός Πλατεία Λιμανιού.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω