Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-2-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  17/2/2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  3291

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

 

Σας προσκαλούμε, την 21-2-2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:15  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
  2. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για την στέγαση παραρτήματος ΚΑΠΗ στην περιοχή Ψανής της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
  3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ασφάλισης οχημάτων.
  4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού ασφάλισης οχημάτων.
  5. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «ασφάλισης οχημάτων» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (3/2017) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος και

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης