Αριθ. απόφασης 16/2011-Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την περιφορά των επιταφίων.

ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΚΓ-Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 16/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την περιφορά των επιταφίων.

Στη Ναύπακτο σήμερα  15 Απριλίου 2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9974/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την περιφορά των επιταφίων» και πρότεινε ότι το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας να προβεί  σε όποιες ενέργειες απαιτούνται για την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη μεταφορά των επιταφίων την Μεγάλη Παρασκευή.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας να προβεί  σε όποιες ενέργειες απαιτούνται για την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη μεταφορά των επιταφίων την Μεγάλη Παρασκευή.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                      Η γραμματέας της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                             Νταουσάνη Βάσω