Αριθ. απόφασης 15/2011-Εισήγηση της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου για το κλείσιμο των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής.

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΚΓ-7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 15/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου για το κλείσιμο των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής.

Στη Ναύπακτο σήμερα  15 Απριλίου 2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9974/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Καρκατσούλης Δημήτρης
 4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
 5. Σικώλας Χρήστος
 6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
 7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου για το κλείσιμο των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής.» και έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων παραλιακών  οδών  Καθόδου Δωριέων στην περιοχή του Γριμπόβου και Ναυμαχίας Ναυπάκτου στην περιοχή της Ψανής κατά τη χρονική περίοδο από  …………..έως   ………………….»

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α’/07-06-2010).

2. Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Τεύχος Α’ /30-06-2006).

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8500/02-06-10 έγγραφο του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ – Ι. ΜΑΡΗ.

4. Τα από 21/9/2009 και 4/1/2010  έγγραφα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ – Ι. ΜΑΡΗ.

Σε  συνέχεια  σχετικής προφορικής εντολής από τον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. σχετικά με την διερεύνηση των διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται προκειμένου για το κλείσιμο των παραλιακών οδών Καθόδου Δωριέων στο Γρίμποβο και Ν. Ναυπάκτου στην Ψανή σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέσα στο έτος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Η φιλοσοφία του μελετητή  των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεων) στις περιοχές των δύο παραλιών ,Γριμπόβου και Ψανής  ήταν η αύξηση της οδικής ασφάλειας, η εξασφάλιση στάθμευσης , αλλά και η ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας επί των δύο παραλιακών οδών, αποθαρρύνοντας τη διαμπερή κίνηση με τις προτεινόμενες αντίρροπες μονοδρομήσεις.

Στη συνέχεια , εκδόθηκαν αποφάσεις από το ΔΣ για τη μονοδρόμηση των ευρύτερων περιοχών ,αλλά με την πρόβλεψη ενιαίας φοράς (από δυτικά προς ανατολικά) διαμπερούς κίνησης επί των δύο παραλιακών οδών (Κ. Δωριέων και Ν. Ναυπάκτου).

Αυτό ,είχε σα συνέπεια ,λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας ,ειδικά κατά τους θερινούς μήνες ,να οδηγήσει στην έκδοση Αποφάσεων απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Το παραπάνω κυκλοφοριακό μέτρο (της απαγόρευσης κυκλοφορίας επί των δύο παραλιακών οδών) για να καταστεί λειτουργικά εφαρμόσιμο, εφόσον προταθεί από το ΔΣ , θα πρέπει να συνδυαστεί και με μια σειρά παράλληλων τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , οι οποίες θα ισχύουν παράλληλα και για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι δύο παραλιακές οδοί.

Τα μέτρα τα οποία εισηγούμαστε , ύστερα από σχετική συνεργασία με το μελετητή , αναφορικά με την κίνηση των υπολοίπων δημοτικών οδών ,πλην των δύο παραλιακών σε περίπτωση  απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους τελευταίους,  συνοψίζονται ως εξής:

Α. Για την περιοχή του Γριμπόβου, σε περίπτωση κλεισίματος της οδού Καθ. Δωριέων από την  οδό Κορυδαλλέως έως και την οδό Νυμφών ύστερα από  τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου (αφού προηγηθεί εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) προς το Λιμεναρχείο και την Λιμενική Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής Απόφασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 1. Την έκδοση Κανονιστικής απόφασης κατά την οποία θα εγκρίνεται το επισυναπτόμενο σχέδιο προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (κατά τους θερινούς μήνες όταν μένει κλειστή η παραλιακή οδός Καθ. Δωριέων) σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται :
 1. Αμφιδρόμηση των καθέτων οδών προς την οδό Καθ. Δωριέων (Οδοί Λ. Βύρωνα, Π. Ρήγα, Θ. Πλαστήρα, Ξεν. Ναυπακτίας Ποσειδώνος και Νυμφών) ,μεταξύ των οδών Φ. Εταιρείας και Καθ. Δωριέων.
 2. Αμφιδρόμηση της Οδού Φ. Εταιρείας από τη συμβολή της με την οδό Λ. Βύρωνα έως και τη συμβολή της με την οδό Νυμφών.
 1. Την τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας , σύμφωνα με την τυπική επισυναπτόμενη διάταξη .
 2. Οι πινακίδες που θα αφαιρεθούν θα πρέπει με ευθύνη του τμήματος Περιβάλλοντος να υποθηκευθούν για να επανατοποθετηθούν με την άρση του μέτρου ‘κλείσιμο’ της παραλιακής οδού Καθ. Δωριέων στην περιοχή του Γριμπόβου κατά τους θερινούς μήνες.

Β. Για την περιοχή της Ψανής , σε περίπτωση κλεισίματος της οδού Ναυμαχίας Ναυπάκτου από την  οδό Εθν. Αντιστάσεως  έως και την οδό Κοτίνη , ύστερα από  τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου (αφού προηγηθεί εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) προς το Λιμεναρχείο και την Λιμενική Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής Απόφασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 1. Την έκδοση Κανονιστικής απόφασης κατά την οποία θα εγκρίνεται η προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση (όταν μένει κλειστή η παραλιακή οδός Ναυμαχίας Ναυπάκτου)  σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται :
 1. Απαγόρευση εισόδου εκτός από οχήματα κατοίκων, στο τμήμα των οδών Μακρυγιάννη και Συμφιλίωσης μεταξύ των οδών Δημοκρατίας και Ναυμαχίας Ναυπάκτου.
 2. Απαγόρευση εισόδου εκτός από οχήματα κατοίκων, στο τμήμα των οδών Μεναίχμου, Νίκης Παιωνίου και Κοτίνη μεταξύ των οδών Μεσολογγίου και Ναυμαχίας Ναυπάκτου.
 3. Αμφιδρόμηση της οδού Σοϊδά από την οδό Μεσολογγίου έως την οδό  Ναυμαχίας Ναυπάκτου.
 4. Αμφιδρόμηση της οδού Παπαγεωργίου  από την οδό Μεσολογγίου έως την οδό  Ναυμαχίας Ναυπάκτου με παράλληλη απαγόρευση στάθμευσης .
 5. Είσοδος στο χώρο του σχολείου για στάθμευση (όταν και εφόσον εξυπηρετεί αυτό το σκοπό)  μόνο από την οδό Χρυσαϊτη και έξοδος μόνο από την οδό Μεσολογγίου.
 6. Απαγόρευση εισόδου εκτός από οχήματα κατοίκων, στο τμήμα της οδού Χρυσαίτη  μεταξύ των οδών Μεσολογγίου και Ναυμαχίας Ναυπάκτου, για το διάστημα κατά το οποίο είναι κλειστή η παραλιακή οδός και ο  εξωτερικός χώρος του σχολείου δε  χρησιμοποιείται  για στάθμευση .

2.  Οι πινακίδες που θα αφαιρεθούν θα πρέπει με ευθύνη του τμήματος Περιβάλλοντος να υποθηκευθούν για να επανατοποθετηθούν με την άρση του μέτρου ‘κλείσιμο’ της  παραλιακής οδού Ναυμαχίας Ναυπάκτου στην περιοχή της Ψανής κατά τους θερινούς μήνες.

3.        Η τοποθέτηση των σχετικών παραπάνω πινακίδων σήμανσης θα γίνει υποχρεωτικά καθ΄ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.»

Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα του κλεισίματος των παραλιών και στην πρόταση που συζητιέται για την επιμήκυνση του χρόνου κλεισίματος των παραλιών και πρότεινε η επιμήκυνση του χρόνου να ξεκινά από 1-5 έως 30-9, το δε κλείσιμο στην περιοχή του Γριμπόβου να ξεκινά από την ιδιοκτησία Ζωγράφου έως την ιδιοκτησία  Πατσαλού. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη της ΕΠΖ για την απόφαση της δημοτικής κοινότητας και την συζήτηση που έγινε στην επιτροπή διαβούλευσης σχετικά με το προαναφερθέν θέμα. Τέλος ανέφερε ότι ο δήμος προχωρά στα ανατολικά της πόλης στην εξασφάλιση χώρου πάρκιν στο χώρο βόρεια του Ξενία  καθώς και στην διαμόρφωση χώρου στην περιοχή όπου γίνονται τα παζάρια. Στα δυτικά της πόλης δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι όμως ο δήμος διερευνά την εξασφάλιση χώρων μέσω ΚΕΔ καθώς και σε χώρο δυτικά των Μποτσαρέικων του Κάστρου μέσω αρχαιολογίας. Όσον αφορά τον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου- Λυκείου στην Ψανή ο οποίος γίνεται πάρκιν κατά το κλείσιμο παραλιών και επειδή από φέτος το κλείσιμο των παραλιών προτείνεται να ξεκινήσει από την 1-5 –χρονική περίοδο κατά την οποία ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις- ο κ. δήμαρχος πρότεινε για να μην υπάρξουν προβλήματα ως προς την μεταφορά των μαθητών προς το σχολείο, να παρευρίσκεται στο χώρο αυτό η δημοτική αστυνομία τις πρωινές ώρες ώστε να διευκολύνει την μεταφορά των μαθητών προς το σχολείο χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

Ο Δ.Σ κ. Καρκατσούλης που πήρε το λόγο στη συνέχεια ανέφερε ότι η άποψη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ναυπακτίας είναι το κλείσιμο των παραλιών να παραμείνει ως έχει και το θέμα αυτό να συζητηθεί την επόμενη χρονιά αφού ο δήμος συντάξει μελέτη. Ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς ανέφερε ότι επειδή ο παραλιακός δρόμος της Ψανής αποτελεί εναλλακτική πύλη εισόδου στην πόλη θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση ώστε η Ψανή να παραμένει ανοιχτή κάποιες ώρες ή και κάποιες ημέρες. Τέλος είπε ότι διαφωνεί με το κλείσιμο του Γριμπόβου από την ιδιοκτησία του Ζωγράφου. Ο Δ.Σ κ. Νούλας πρότεινε η κατάσταση να παραμείνει ως έχει. Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος έθεσε σε ψηφοφορία την πρότασή του. Κατά της πρότασής του ψήφισαν οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς, Νούλας και Καρκατσούλης, ενώ οι υπόλοιποι παρόντες Δ.Σ ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κ. δημάρχου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 4 ψήφους ΥΠΕΡ, 3 ψήφους ΚΑΤΑ

 1. Προτείνει προς το Δ.Σ ο χρόνος κλεισίματος των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής να ξεκινά από 1-5-2011 έως 30-9-2011
 2. Προτείνει προς το Δ.Σ το κλείσιμο της παραλίας Γριμπόβου να ξεκινά από την συμβολή των οδών Αρβανίτη και Καθόδου Δωριαίων μέχρι την συμβολή των οδών Καθόδου Δωριαίων και Νυμφών.
 3. Προτείνει προς το Δ.Σ την έκδοση Κανονιστικής απόφασης κατά την οποία θα εγκρίνεται το επισυναπτόμενο σχέδιο προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (κατά τους θερινούς μήνες όταν μένει κλειστή η παραλιακή οδός Καθ. Δωριέων) σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται :
 1. Αμφιδρόμηση των καθέτων οδών προς την οδό Καθ. Δωριέων (Οδοί Λ. Βύρωνα, Π. Ρήγα, Θ. Πλαστήρα, Ξεν. Ναυπακτίας Ποσειδώνος και Νυμφών) ,μεταξύ των οδών Φ. Εταιρείας και Καθ. Δωριέων.
 2. Αμφιδρόμηση της Οδού Φ. Εταιρείας από τη συμβολή της με την οδό Λ. Βύρωνα έως και τη συμβολή της με την οδό Νυμφών.
 1. Την τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας , σύμφωνα με την τυπική επισυναπτόμενη διάταξη .
 2. Οι πινακίδες που θα αφαιρεθούν θα πρέπει με ευθύνη του τμήματος Περιβάλλοντος να υποθηκευθούν για να επανατοποθετηθούν με την άρση του μέτρου ‘κλείσιμο’ της παραλιακής οδού Καθ. Δωριέων στην περιοχή του Γριμπόβου κατά τους θερινούς μήνες.
 1. Προτείνει προς το Δ.Σ την έκδοση Κανονιστικής απόφασης κατά την οποία θα εγκρίνεται η προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση (όταν μένει κλειστή η παραλιακή οδός Ναυμαχίας Ναυπάκτου)  σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται :
 1. Απαγόρευση εισόδου εκτός από οχήματα κατοίκων, στο τμήμα των οδών Μακρυγιάννη και Συμφιλίωσης μεταξύ των οδών Δημοκρατίας και Ναυμαχίας Ναυπάκτου.
 2. Απαγόρευση εισόδου εκτός από οχήματα κατοίκων, στο τμήμα των οδών Μεναίχμου, Νίκης Παιωνίου και Κοτίνη μεταξύ των οδών Μεσολογγίου και Ναυμαχίας Ναυπάκτου.
 3. Αμφιδρόμηση της οδού Σοϊδά από την οδό Μεσολογγίου έως την οδό  Ναυμαχίας Ναυπάκτου.
 4. Αμφιδρόμηση της οδού Παπαγεωργίου  από την οδό Μεσολογγίου έως την οδό  Ναυμαχίας Ναυπάκτου με παράλληλη απαγόρευση στάθμευσης .
 5. Είσοδος στο χώρο του σχολείου για στάθμευση (όταν και εφόσον εξυπηρετεί αυτό το σκοπό)  μόνο από την οδό Χρυσαϊτη και έξοδος μόνο από την οδό Μεσολογγίου.
 6. Απαγόρευση εισόδου εκτός από οχήματα κατοίκων, στο τμήμα της οδού Χρυσαίτη  μεταξύ των οδών Μεσολογγίου και Ναυμαχίας Ναυπάκτου, για το διάστημα κατά το οποίο είναι κλειστή η παραλιακή οδός και ο  εξωτερικός χώρος του σχολείου δε  χρησιμοποιείται  για στάθμευση .

5. Οι πινακίδες που θα αφαιρεθούν θα πρέπει με ευθύνη του τμήματος Περιβάλλοντος να υποθηκευθούν για να επανατοποθετηθούν με την άρση του μέτρου ‘κλείσιμο’ της  παραλιακής οδού Ναυμαχίας Ναυπάκτου στην περιοχή της Ψανής κατά τους θερινούς μήνες.

6. Η τοποθέτηση των σχετικών παραπάνω πινακίδων σήμανσης θα γίνει υποχρεωτικά καθ΄ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο

7. Η δημοτική αστυνομία κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων να παρευρίσκεται στο χώρο του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Ναυπάκτου κατά τις πρωινές ώρες ώστε να ρυθμίζει την διέλευση των οχημάτων  από και προς το 1ο Γυμνάσιο- Λύκειο Ναυπάκτου για την απρόσκοπτη λειτουργία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω