ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 23/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-2-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3704

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 23-2-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
3. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (5/2017) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
Το θέμα είναι κατεπείγον για την άμεση προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης