ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών» του έτους 2017 ΚΑΙ 2018

ΑΔΑ: Ω54ΛΩΚΓ-Ρ40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: NΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ναύπακτος.: 21-2-2017
ΑριθΠρωτ: 3468
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 4/13-2-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών» του έτους 2017 ΚΑΙ 2018 προϋπολογισμού 249.797,73 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%. για τις ανάγκες του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ( χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά για τα λιπαντικά και σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επί της % για τα καύσιμα.
Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%) – επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) σε δύο στάδια:
(Δικαιολογητικά/Τεχνική, 2.Οικονομική). Η ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2017και ώρα 08:00π.μ.και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 20η Μαρτίου 2017 και ώρα 24:00
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Η εγγύηση για τη συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ ή ανά κατηγορία και τμήμα δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης των ποσοτήτων των λιπαντικών και των καυσίμων πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
6. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της παράτασης της σύμβασης μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες του νέου διαγωνισμού, ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησής του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής συμβάσεως με νέο προμηθευτή και το πολύ έως δύο (2) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412.2016.
Η διακήρυξη και η μελέτη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.nafpaktos.gr) καθώς και στον έντυπο τύπο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήμο (τμήμα Προμηθειών , κ. Χριστογιάννη Δημήτριο τηλ.2634038290).

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.