Αριθ. απόφασης 13/2011-Παραχώρηση χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών για την διενέργεια εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Απριλίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 13/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Παραχώρηση χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών για την διενέργεια εξετάσεων.

Στη Ναύπακτο σήμερα  4 Απριλίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 το μεσημέρι συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8844/1-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Παραχώρηση χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών Ναυπάκτου για την διενέργεια εξετάσεων.

ΣΧΕΤ: 1. Η από 8-2-2011 Γνωμοδότηση δημοτικής Αστυνομίας

2. Η από 16-3-2011 γνωμοδότηση τροχαίας Ναυπάκτου

3. το άρθρο 13 του Ν. 1080/90 παρ. 2

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα παραπάνω σχετικά

2. την επιτόπου αυτοψία τεχνικού μας κατά την οποία διαπιστώθηκε η δυνατότητας λειτουργίας της προτεινόμενης οδού ως χώρου, στην περιοχή Αγίου Στεφάνου, παράλληλα με την μάνδρα του νεκροταφείου, για τη διενέργεια πρακτικών εξετάσεων χορήγησης διπλώματος οδήγησης δικύκλων κατά τις ημέρες διενέργειας αυτών.

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει δυνατότητα της παραχώρησης του χώρου για την διενέργεια πρακτικών εξετάσεων από το τμήμα Μεταφορών κατά τις ημέρες της διενέργειας αυτών.

Η επιτόπου οριοθέτηση διαγράμμιση και τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχτεί από την τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με την παραπάνω υπηρεσία. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες όπως αυτές καθορίζονται με το Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/06 άρθρο 79  και 82 προκειμένου να εκδοθεί τοπική κανονιστική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο στην οποία να προσδιορίζεται και ποιος θα επωμιστεί τη σχετική δαπάνη σήμανσης.». Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να γίνει η παραχώρηση χώρου προς το τμήμα μεταφορών. Τέλος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.

2. Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την παραχώρηση χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών για την διενέργεια πρακτικών εξετάσεων χορήγησης διπλώματος οδήγησης δικύκλων κατά τις ημέρες διενέργειας αυτών, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου παράλληλα με την μάντρα του νεκροταφείου.

3. Η επιτόπου οριοθέτηση διαγράμμιση και τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχτεί από την τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με την υπηρεσία του Τμήματος Μεταφορών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω