Αριθ. απόφασης 12/2011-Συζήτηση για την χρονική περίοδο κλεισίματος των παραλιών του δήμου (Καθόδου Δωριαίων και Ναυμαχίας Ναυπάκτου)

ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΚΓ-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Απριλίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 12/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συζήτηση για την χρονική περίοδο κλεισίματος των παραλιών του δήμου (Καθόδου Δωριαίων και Ναυμαχίας Ναυπάκτου)

Στη Ναύπακτο σήμερα  4 Απριλίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 το μεσημέρι συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8844/1-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Νούλας Κων/νος , Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Καρκατσούλης Δημήτρης
  4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  5. Σικώλας Χρήστος
  6. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  7. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος και  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε ότι το κλείσιμο παραλιών είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία της Ναυπάκτου και ο σκοπός της δημοτικής αρχής είναι να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στη συνέχεια είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία για τη σχετική λήψη απόφασης. Τέλος πρότεινε να συγκληθεί η Επιτροπή Διαβούλευσης και η Δημοτική Κοινότητα για να εκφράσουν άποψη για την επιμήκυνση του χρόνου κλεισίματος των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής. Επίσης πρότεινε να γίνει σύσκεψη με εκπροσώπους του Λιμενικού Σταθμού, του Αστυνομικού Τμήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να εκφράσουν την άποψη τους για την επιμήκυνση του χρόνου κλεισίματος των παραλιών. Το δε, θέμα να επανέλθει προς συζήτηση στην ΕΠΖ η οποία αφού λάβει υπόψη όλες τις προτάσεις θα διαμορφώσει την τελική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
  2. Η Επιτροπή Διαβούλευσης και η Δημοτική Κοινότητα  να συγκληθούν για να εκφράσουν άποψη για την επιμήκυνση του χρόνου κλεισίματος των παραλιών Γριμπόβου και Ψανής.
  3. Να γίνει σύσκεψη με εκπροσώπους του Λιμενικού Σταθμού, του Αστυνομικού Τμήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών στην υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/4/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                           Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω