Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 14/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10/3/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4999

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 14-3-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
3. Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ναυπάκτου, λόγω του κατεπείγοντος.
4. Ανάθεση γνωμοδότησης σχετικά με την υπόθεση ακυρωθέντων οικοδομικών αδειών (τομέας Δ΄ Ναυπάκτου) σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο.
5. Απαλλαγή υπολόγου.
6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
8. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης), του Δήμου Ναυπακτίας, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (12/2016) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης