Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360110
FAX: 2634360121

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17/3/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5661

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 21-3-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Γνωμοδότηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου Ναυπακτίας και της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Πασίσης Α.Β.Ε.Ε.».
3. Γνωμοδότηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου Ναυπακτίας και επιχείρησης «Μακρή Ζωή» (Α.Φ.Μ. 074499085) που βρίσκεται στη Λάρισα και επί της οδού Σκαρλάτου Σούτσου 6.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης