Αριθ. απόφασης 1/2011- Εκλογή αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 1/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εκλογή αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010

Στη Ναύπακτο σήμερα  21 Ιανουαρίου 2011 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 952/17-1-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Καρκατσούλης Δημήτρης
  3. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
  4. Σικώλας Χρήστος
  5. Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα
  6. Κεχαγιάς Κων/νος
  7. Νούλας Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010- ο  πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε ότι θα πρέπει να γίνει εκλογή του αντιπροέδρου της ΕΠΖ, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης προτάθηκε ως αντιπρόεδρος ο Δ.Σ κ. Νούλας Κων/νος, ο οποίος εκλέχτηκε ομόφωνα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει ως αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Δ.Σ κ. Νούλα Κων/νο για τη διετία 1011-2012.-

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/1/2011

Η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νταουσάνη Βάσω