Ανακοίνωση για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ. 2634360110
FAX 2634360121

Ναύπακτος 7-4-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7562

Α ΝΑ Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προκειμένου με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να συγκροτηθεί εκ νέου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας και να ορισθούν τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, γνωρίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι στην επιτροπή θα συμμετέχουν και εννέα (9) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μας καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Οι ανωτέρω θα ορισθούν ύστερα από δημόσια κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου, οδός Ιλ.Τζαβέλλα 37 στην Ναύπακτο, στις 27-4-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ παρουσία των ενδιαφερομένων και υπαλλήλων της υπηρεσίας.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση να καταθέσουν γραπτή δήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου, οδός Ιλ.Τζαβέλλα 37 στην Ναύπακτο και στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων μέχρι και την Δευτέρα 24-4-2017 και ώρα 2.30 μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Λουκόπουλος Παναγιώτης