ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 07-4-2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7619
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης:
-τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα τροφίμων για την ομάδα Α
-Και για τις ομάδες τροφίμων Β, Γ και Δ το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (% )στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τμήμα Εμπορίου Αγρινίου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:«τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης),του Δήμου Ναυπακτίας»,προϋπολογισμού δαπάνης 17.354,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2017(ΚΩΔ:)

15-6481.001 (προμήθεια ειδών κρεοπωλείου)
15-6481.002(προμήθεια ειδών πτηνοπωλείου)
15-6481.004(προμήθεια ειδών αρτοποιείου)
15-6481.005(προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου)
15-6481.009(προμήθεια ειδών για λειτουργία τράπεζας αγαθών)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grκαι spanagiotopoulou@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
ΚωδικόςNUTS:GR 231

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:
Είδη αρτοποιείου 15811100-7
Είδη ιχθυοπωλείου 15220000-6
Είδη Κρεοπωλείου 15110000-2
Είδη Πτηνοπωλείου 15112100-7

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: GR 231

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης), του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού δαπάνης 17.354,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,απορρίπτονται ως απαράδεκτες

7. Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2017 από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ .

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.

9.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη.
Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τηνλήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6481.001 (προμήθεια ειδών κρεοπωλείου), 15-6481.002 (προμήθεια ειδών πτηνοπωλείου), 15-6481.004 (προμήθεια ειδών αρτοποιείου), 15-6481.005 (προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου), 15-6481.009(προμήθεια ειδών για λειτουργία τράπεζας αγαθών) του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2017 (Η υπ’ Αριθμ. 62/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)

13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη από εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ