Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 25/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21/4/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8351

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 25-4-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Νέος καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Λεύκας της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας.
3. Έγκρισης νομικής στήριξης τέως αιρετού –δικαστική εκπροσώπηση – ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κειου Μεσολογγίου την Τρίτη 9η-5ου-2017.
4. Εισήγηση για την Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθ. 152 Ν.3463/06 κατ’ άρθ. 72 παρ. 2. του ν. 3852/10.
5. Καθορισμός τιμής παραβόλου υπέρ του Δήμου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος, καθώς και για την ετήσια ανανέωση των χορηγούμενων αδειών.
6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση για μελέτη ανάπλαση από Πλατεία Φαρμάκη έως οδό Εθνικής Αντιστάσεως».
7. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή.
8. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης