ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «EΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ναύπακτος 25-04-2017

Αρ. Πρωτ. 8681

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)
του Έργου:
«EΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«Eπούλωση Λακουβών στο Δήμο Ναυπακτίας» προϋπολογισμού 40.436,36 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 51.136,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους διακήρυξης
του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 76/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΤΙΨΩΚΓ-ΧΜΜ) . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν4412/2016 ενώ το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ.: 30300
Τηλ.: 2634360417
Telefax: 2634360430
E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στην Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300 μέχρι και την
08 /05/ 2017 (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414 ή 26343-60405 και fax: 2634360430) .Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 (δέκα) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430).
3. Κωδικός CPV: 45233141-9 <<Εργασίες συντήρησης οδών>>
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 231
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Εργασίες επούλωσης λάκκων ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου στο Δήμο Ναυπακτίας σύμφωνα και με την καταγραφή του Βιβλίου Βλαβών που τηρείται στην Υπηρεσία (άρθρο 7 του Ν 3481/2006)
CPV-45233141-9 <<Εργασίες συντήρησης οδών>>
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ο τίτλος του έργου είναι: « Eπούλωση λακουβών στο Δήμο Ναυπακτίας ».
Εργασίες Προυπολογισμού 29.798,35
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 5.363,70
Σύνολο : 35.162,05
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 5.274,31
Σύνολο : 40.436,36
Ποσό για αναθεωρήσεις 802,35
Σύνολο : 41.238,71
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 9.897,29
Γενικό Σύνολο : 51.136,00
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α1 τάξης και άνω και οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
7. Εγγύηση συμμετοχής :

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α 147).
8. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300) του Νομού Αιτωλ/νίας στις 9 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π. μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν4412/16 ( ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σε έντυπο της υπηρεσίας )
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7333.071 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 56/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-636/5461-15/3/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΛΟΩΚΓ-6ΗΨ)
12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
13. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Ναυπακτίας http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης και το ΤΕΥΔ.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος