ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος 03 / 05 / 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 9386
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος
Ταχ. Κώδικας : 30300
Πληροφορίες : Βασίλειος Μαθιουδάκης
Αθανάσιος Πετσίνης
Νικόλαος Βελαώρας
Τηλέφωνο : 26343-60120, 60414, 60426
Fax : 26343-60430

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Ναυπακτίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων για τη συμμετοχή στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους εν λόγω καταλόγους του Δήμου Ναυπακτίας, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
Α. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
1. Βιομηχανικών και Ενεργειακών
2. Ηλεκτρομηχανολογικών
3. Λιμενικών
4. Οδοποιίας
5. Οικοδομικών
6. Υδραυλικών
Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
7. Ανελκυστήρων
8. Αποκαλύψεων Μεταλλείων
9. Γεωτρήσεων
10. Ειδικών Μονώσεων
11. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
12. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
13. Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
14. Πρασίνου
να υποβάλλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (Διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες: κ. Αθανάσιος Πετσίνης, Τηλ.: 26343-60414, Fax: 26343-60430).
Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση δηλαδή έως και την 23η Μαΐου 2017.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πτυχίου εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο Μητρώο Περιφερειακής Ενοτήτας Αιτωλ/νίας και το οποίο να είναι σε ισχύ.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr).

Ναύπακτος 03 / 05 / 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Συνημμένα:
1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2. Υπεύθυνη Δήλωση