ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος
Ταχ. Κώδικας : 30300
Πληροφορίες : Βασίλειος Μαθιουδάκης
Αθανάσιος Πετσίνης
Νικόλαος Βελαώρας
Τηλέφωνο : 26343-60120, 60414, 60426
Fax : 26343-60430

Ναύπακτος 03 / 05 / 2017
Αριθμ. Πρωτ. : 9387

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Ναυπακτίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους εν λόγω καταλόγους του Δήμου Ναυπακτίας, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. Μελέτες Οικονομικές
4. Μελέτες Κοινωνικές
5. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
8. Στατικές Μελέτες
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
14. Ενεργειακές Μελέτες
15. Μελέτες Βιομηχανιών
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
23. Μελέτες Γεωργικές
24. Μελέτες Δασικές
25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
26. Μελέτες Αλιευτικές
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
να υποβάλλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (Διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες: κ. Αθανάσιος Πετσίνης, Τηλ.: 26343-60414, Fax: 26343-60430).
Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση δηλαδή έως και την 23η Μαΐου 2017.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του Μελετητικού Πτυχίου το οποίο να είναι σε ισχύ.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr).

Ναύπακτος 03 / 05 / 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Συνημμένα:
1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2. Υπεύθυνη Δήλωση