Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 9/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110-109
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5/5/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9613

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 9-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων μεταγραφής συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο.
3. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ.
4. Εισήγηση για την αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου οχήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Εισήγηση για την αποζημίωση ιδιώτη (Χρυσανθόπουλος Απόστολος) μέσω εξώδικου συμβιβασμού.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης