Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-5-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10451

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 16-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
2. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών.
3. Απαλλαγή υπολόγου για πληρωμή εξόδων μεταγραφής συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο.
4. Απαλλαγή υπολόγου για πληρωμή τελών μεταβίβασης νέου οχήματος.
5. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Τράπεζας αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας.
6. Εισήγηση για αποζημίωση ιδιώτη μέσω εξώδικου συμβιβασμού.
7. Γνωμοδότηση για νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου σε Ποινικό Δικαστήριο.
8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αράχωβας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015».
9. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου».

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης