ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 17 / 05 / 2017
Αριθμ. Πρωτ. : 11103

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
του Έργου:
«Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου », προϋπολογισμού 47.526,07 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 59.504,21 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΦΧ7ΩΚΓ-39Ν ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας
Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414, 60426
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231

2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 07/ 06/ 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430).

3. Κωδικός CPV : 45220000-5 «Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες».

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 231

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Το εν λόγω έργο «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου» είναι έργο οδοποιίας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 3/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω :
α. Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
Η ανακατασκευή τμήματος της πλακόστρωτης κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου.
β. Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
• Η κατασκευή μικρής ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – καναλιού), από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και με μεταλλικές σχάρες από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron) για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στο κάτω μέρος της πλακόστρωτης κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς.
• Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, μήκους περίπου 11,00 m και με ύψος περίπου 2,00 m, κατάντη του δρόμου του κεντρικού οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς και στην θέση πλησίον της οικία κ. Κωνσταντίνου Σβώκου.
• Η κατασκευή ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – καναλιού) μήκους περίπου 7,00 m, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και με μεταλλικές σχάρες από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron) φέρουσας ικανότητας (κλάσης) D-400, ώστε τα όμβρια ύδατα να μην ρέουν ανεξέλεγκτα, κάθετα επί του κεντρικού δημοτικού δρόμου εντός της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς.
• Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, μήκους περίπου 13,00 m και με ύψος περίπου 2,50 m, ανάντη του δρόμου του κεντρικού οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο και σε θέση πάνω από την κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς.
• Η τσιμεντόστρωση τμήματος του κεντρικού οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικά πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m.
γ. Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
• Η καθαίρεση των κιγκλιδωμάτων και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στην είσοδο από το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με πέτρινα κολωνάκια, επένδυση της στέψης με χονδρόπλακες και σιδηρά κιγκλιδώματα ώστε να είναι δυνατή και πάλι η είσοδος οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο.
• Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, μήκους περίπου 7,00 m, πρίν την είσοδο από το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με επένδυση της στέψης αυτού με χονδρόπλακες ώστε να είναι δυνατόν να λειτουργεί ως πεζούλι.
• Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή μήκους περίπου 7,00 m και με ύψος περίπου 2,00 m, που βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία και πριν στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με επένδυση της στέψης αυτού με χονδρόπλακες.
• Η βελτίωση των αναβαθμών – σκαλιών που οδηγούν από την κεντρική πλατεία στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με επίστρωση χονδρόπλακων.
• Η ανακατασκευή τμήματος της κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται το μνημείο με χονδρόπλακες.
• Η κατασκευή λιθοδομής στην πρόσοψη δημοτικού κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου.
• Η βελτίωση του δαπέδου με επίστρωση χονδρόπλακων στο χώρο που βρίσκεται δίπλα από την κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου και που έχει τοποθετηθεί ξύλινο κιόσκι.
• Η τσιμεντόστρωση τμήματος του οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου που οδηγεί προς οικία κ. Κωνσταντίνου Παρμάκη, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικά πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m.
δ. Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάστρου
Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, μήκους περίπου 10,00 m και με ύψος περίπου 2,20 m, κατάντη του δρόμου του κεντρικού οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδοκάστρου.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Σαράντα Χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Ευρώ και Ογδόντα Έξι Λεπτών (40.940,86 €) και αναλύεται σε :
Εργασίες Προϋπολογισμού 35.022,90
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 6.304,12
Σύνολο 1 : 41.327,02
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 6.199,05
Σύνολο 2 : 47.526,07
Ποσό για αναθεωρήσεις 461,20
Σύνολο 3 : 47.987,27
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 11.516,94
Γενικό Σύνολο : 59.504,21

6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που πληρούν τις προυποθέσεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) τα οποία ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγυητική συμμετοχής :
Για την συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

9. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας δηλαδή στην οδό Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Νομού Αιτωλ/νίας στις 08 / 06/ 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π. μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) (κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών) του Ν.4412/2016 και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΧΤΩ (8) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση :
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7322.027 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 88/11-04-2017 (ΑΔΑ : 6ΧΥΚΩΚΓ-Τ6Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-712/7965-12/04/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΘΣΩΚΓ-ΖΝΠ).

14. Ενστάσεις :
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις :
Το κείμενο της παρούσας περίληψης διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε τη διακήρυξη, τη μελέτη και το ΤΕΥΔ.

Ναύπακτος 17 Μάιος 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος