Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 23/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19/5/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11413

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 23-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτωτή – εκσκαφέα
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτωτή – εκσκαφέα.
4. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ενός (1) μεταχειρισμένου φορτωτή – εκσκαφέα, του Δήμου Ναυπακτίας, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (12/2016) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
5. Έγκριση 2ΟΥ πρακτικού (οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών ετών 2017-2018.
6. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης