Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 23/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 19-05-2017
Αριθ. Πρωτ. 543

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Σπυροπούλου Σοφία
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων α/α
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Τρίτη στις 23-05-2017 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-06-2017 έως 30-09-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσιακούμη Αλέξανδρου & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2017 έως 31-12-2017 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρέλες ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
3. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί ακύρωσης της υπ΄αρίθμ.18/30-01-2017 Απόφασης ΔΣ ΔΛΤΝ
4. Καθορισμός θέσεων για έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη θερινή περίοδο 2017(Ιούνιο-Οκτώβριοο) στις περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3190/2003.
5. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως κας Κακκου Κωνσταντίνας του Ιωάννη για παραχώρηση χρήσης 1,50 τ.μ. παραλιακού χώρου και συγκεκριμένα στην περιοχή της παραλίας Ψανής απέναντι από το 1Ο Γυμνάσιο-Λύκειο και για ψήσιμο καλαμποκιού για την θερινή περίοδο 2017 έναντι ανταλλάγματος.
6. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως κας Ζουγκλή Γιαννούλα για παραχώρηση 1,50 τ.μ. χρήσης παραλιακού χώρου και συγκεκριμένα στην περιοχή της παραλίας Γριμπόβο στη θέση μπροστά από την παιδική χαρά και έναντι του ΚΕΠ Ναυπάκτου για ψήσιμο καλαμποκιού και μαλλί της γριάς κατά την θερινή περίοδο 2017 έναντι ανταλλάγματος.
7. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως κας Βουλτούρκη Χριστίνας του Γεωργίου για παραχώρηση χρήσης 0,80 * 0,60 τ.μ.παραλιακού χώρου και συγκεκριμένα στην περιοχή της παραλίας Ψανής από τη (Δυτική σκάλα του Λιμένος εως την πλαζ) για πώληση καλλιτεχνημάτων -χειροτεχνημάτων κατά την θερινή περίοδο 2017 έναντι ανταλλάγματος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ