ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ ΛΕΥΚΑΣ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ:  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                                 

ΔΗΜΟΣ:   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                           

Ταχ. Διεύθυνση: Πάροδος Κοζώνη

Ναύπακτος Τ.Κ 30300

Πληροφορίες: Δημήτριος Ραυτόπουλος

Τηλέφωνο: 26340-38544

Fax: 2634021933

Ναύπακτος  16/05/2017

Αρ. Πρωτ :  10.949

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

                                         ΤΗΣ Τ.Κ ΛΕΥΚΑΣ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

δ) την αριθ. 102/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου.

δ) την 95/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της νέας δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Άρθρο 1ο

Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο, θα λειτουργεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2ο

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας, εφ. όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ. απλού χάρτου.

Άρθρο 3ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  06/06/2017, ημέρα    Τρίτη    και ώρα 13:00 μ.μ – 14:00 μ.μ  στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37.

Άρθρο 4ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Επίσης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 5ο

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας οκτώ (8) ετών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 6ο

Το προς ενοικίαση ακίνητο βρίσκεται στην Τοπική κοινότητα Λεύκας της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας, είναι ισόγειο κτίριο εμβαδού 72,06 τ.μ. και εμβαδού οικοπέδου 128,16 τ.μ. Η προσφορά εκκίνησης είναι 400,00 € τον χρόνο και η προσφερόμενη τιμή πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 € κάθε φορά. Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, ως εγγύηση για την συμμετοχή του, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σ’ αυτόν που προτίθεται να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωριζομένων δι εγγυοδοσίας ή δεν καταθέσει ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής ποσό ίσο προς το 1/10 (ένα δέκατο) του ελαχίστου ορίου δι εγγυοδοσίας εκκίνησης της δημοπρασίας, ήτοι 40,00 €. Η εγγυητική αυτή, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αντικαθίσταται, με άλλη όμοια, ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του μισθώματος όμως που επιτεύχθηκε.

 

Άρθρο 7ο

Το ενοίκιο θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας  κάθε μήνα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

Μετά την παρέλευση ενός έτους από την υπογραφή του συμφωνητικού, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο,  μέχρι την λήξη της σύμβασης, με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού.

Άρθρο 8ο

Ο ανάδοχος της δημοπρασίας οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και να το παραδώσει με την λήξη του μισθώματος στην κατάσταση που τα παρέλαβε. Η παράδοση του ακινήτου στον ανάδοχο θα γίνει από τον εκπρόσωπο της Τ.Κ Λεύκας, καθώς  και η παράδοση του ακινήτου από τον ανάδοχο στο Δήμο, θα γίνει επίσης στον εκπρόσωπο της Τ.Κ,  συντάσσοντας προς τούτο τα σχετικά πρωτόκολλα.

Άρθρο 9ο

Ο Δήμος Ναυπακτίας, δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης, άνευ αποχρώντος λόγου,

Άρθρο 10ο

Ο μισθωτής είναι υπόχρεος για την καθαριότητα και υγιεινή του καταστήματος και του αύλειου χώρου του, οφείλει να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Το αναλογούν χαρτόσημο επί του μισθώματος (δηλ. 3.6%) θα καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον μισθωτή.

Επίσης ο μισθωτής είναι υπόχρεος για την εξόφληση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ύδρευση κ.α.)

Άρθρο 11ο

Προσθήκες ή διαρρυθμίσεις ή άλλες παρεμβάσεις του μισθίου, δεν θα γίνονται από τον μισθωτή, χωρίς την έγγραφη βεβαίωση του Δήμου.

Άρθρο 12ο

Απαγορεύεται απόλυτα ή σιωπηλά, αναμίσθωση ή και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 13ο

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την λειτουργία του καταστήματος, είναι ευθύνη του μισθωτή.

Άρθρο 14ο

Κάθε παράβαση των όρων δημοπράτησης, συνεπάγεται αυτοδίκαια την λύση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Άρθρο 15ο

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί, με φροντίδα του κ. Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ Ανω Χώρας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ Λεύκας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου της διακήρυξης και σύνταξη των σχετικών αποδεικτικών καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.

`Αρθρο 16ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε κατ. αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Ο.Ε η το Δ.Σ η την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η την σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ. ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του κ. Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

`Αρθρο 17ο

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει δημοτική ενημερότητα από το Δήμο, ότι δεν οφείλει οφειλές προς τον Δήμο.

`Αρθρο 18ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, (Διεύθυνση Πάροδος Κοζώνη-Ναύπακτος),  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο 2634038544, FAX 2634021933.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ