ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-5-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12495

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 26-5-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την υπηρεσία «λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης (μπλέ κάδοι) του Συνδέσμου διαχ.στερεών αποβλήτων 1ης ΓΕ Ν Αιτ/νίας» .
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την υπηρεσία ‘λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης (μπλέ κάδοι) του Συνδέσμου διαχ.στερεών αποβλήτων 1ης ΓΕ Ν Αιτ/νίας’.
3. Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας της λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης (μπλέ κάδοι) του Συνδέσμου διαχ.στερεών αποβλήτων 1ης ΓΕ Ν Αιτ/νίας.
Το θέμα είναι κατεπείγον για την άμεση την ολοκλήρωση διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης