Ανάκληση της με Α.Π 10949/16-05-2017 διακήρυξης δημοπρασίας Δημάρχου Ναυπακτίας για την εκμίσθωση ακινήτου της Τ.Κ Λεύκας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Πάροδος Κοζώνη
Τ.Κ.: 303 00

Ναύπακτος    01/06/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
« 330/2017»

Θ Ε Μ Α: Ανάκληση της με Α.Π 10949/16-05-2017 διακήρυξης δημοπρασίας Δημάρχου Ναυπακτίας για την εκμίσθωση ακινήτου της Τ.Κ Λεύκας.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, αφού έλαβε υπόψη του:
α. το άρθρο 58 του Ν.3852/2010
β. το Π.Δ 270/81,(ΦΕΚ Α΄ 77/30-03-81)
γ. το Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
δ. την με αριθμό 102/2016 απόφαση του Δ.Σ για την εκμίσθωση του ακινήτου.
ε. την από 10/02/2016 σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ Λεύκας για την εκμίσθωση του ακινήτου.
ζ. την με αριθμό 82/2016 απόφαση της Ο.Ε που εγκρίθηκε με την Α.Π 50151/1911/8-4-2016 απόφαση του κ. Γ.Γ της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι.
η. την με Α.Π 8119/12-04-2016 διακήρυξη δημοπρασίας στις 26-04-2016.
θ. το γεγονός ότι στην δημοπρασία τις 26-04-2016 δεν υπήρξε απαρτία της Ο.Ε.
ι. το γεγονός ότι στις 31-03-2017 έληξε η εκκρεμοδικία και σε εκτέλεση διαταγής της κ. Ειρηνοδίκης Ναυπάκτου απεβλήθη βιαίως η μισθώτρια Μαριάννα Γκόγκα, της οποίας το συμφωνητικό μίσθωσης έληξε στις 31-12-2015.
κ. την με αρ. 95/25-04-2017 απόφαση Ο.Ε για νέο καθορισμό όρων.
λ. την με Α.Π 10949/16-05-2017 διακήρυξη δημοπρασίας του κ. Δημάρχου Ναυπακτίας για πραγματοποίηση δημοπρασίας στις 06-06-2017.
μ. την με Α.Π 12678/29-05-2017 αίτηση του εκπροσώπου της Τ.Κ Λεύκας με την οποία αιτείται την τροποποίηση του καθορισμού των όρων της δημοπρασίας με την προσθήκη ενός ακόμη άρθρου που να υποχρεώνει το μισθωτή να παραμένει υποχρεωτικά το κατάστημα σε λειτουργία από 01/05-30/10 εκάστου έτους μίσθωσης.
ν. την με αρ.188/31-05-2017 απόφαση της Ο.Ε ανάκλησης της αρ. 95/25-04-2017 απόφασης της Ο.Ε.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ανακαλούμε την με Α.Π 10949/16-05-2017 διακήρυξη δημοπρασίας Δημάρχου Ναυπακτίας για την εκμίσθωση ακινήτου της Τ.Κ Λεύκας.
Ως εκ τούτου η προγραμματισθείσα για τις 06-06-217 δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου της Τ.Κ Λεύκας για να λειτουργήσει ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η παρούσα να δημοσιευθεί, με μέριμνα του εκπροσώπου της Τ.Κ Λεύκας στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ το αργότερο ως τις 04-06-2017, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας το αργότερο μέχρι τις 02-06-2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
– Εκπρόσωπο Τ.Κ Λεύκας
– Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σύψα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
– Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λουκόπουλος Παναγιώτης