ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πλατάνου (πλήν Αχλαδοκάστρου, Περίστας, Αγ. Δημητρίου και Αράχωβας)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 07 / 06 / 2017
Αριθμ. Πρωτ. : 13604

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
του Έργου:
«Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πλατάνου (πλήν Αχλαδοκάστρου, Περίστας, Αγ. Δημητρίου και Αράχωβας)»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πλατάνου (πλήν Αχλαδοκάστρου, Περίστας, Αγ. Δημητρίου και Αράχωβας)», προϋπολογισμού 49.142,87 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 61.499,99 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 191/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας
Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414, 60426
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231
2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 19/ 06/ 2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430).
3. Κωδικός CPV : 45233120-6 «Έργα Οδοποιίας».
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 231
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Το εν λόγω έργο «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πλατάνου (πλήν Αχλαδοκάστρου, Περίστας, Αγ. Δημητρίου και Αράχωβας)» είναι έργο οδοποιίας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 9/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω :
α. Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
• Η ανακατασκευή τμήματος του τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή (ξηρολιθοδομή), μήκους περίπου 14,00 m (εκ των οποίων τα 4,50 m έχουν καταρρεύσει) και με ύψος περίπου 2,70 m, κατάντη του δρόμου του κεντρικού οδικού δικτύου στην θέση «Πουλάκι Βρύση» του οικισμού «Κάτω Πλατάνου» της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου.
• Η ανακατασκευή του οδοστρώματος (κοπή ασφαλτοσκυρόδεματος, αποξήλωση ασφαλτοτάπητα, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, επίχωση με κοκκώδες υλικό, οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με δομικά πλέγματα Β500c) σε μήκος περίπου 10,00 m και με πλάτος περίπου 3,40 m του κεντρικού οδικού δικτύου στην θέση «Τσεκουράκια – Γαύρα»» του οικισμού «Κάτω Πλατάνου» της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου.
β. Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
• Η κατασκευή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας (που θα βαφούν) σε μήκος περίπου 115,00 m καθαρού ύψους 1,00 περίπου από σιδηροσωλήνες Φ 1 1/2” και κατακόρυφα στηρίγματα από σιδηροδοκούς τα οποία θα πακτωθούν στο δάπεδο στον κεντρικό δρόμο από την θέση «Κατσαούνη Βρύση» εώς την θέση που βρίσκονται οι τουαλέτες της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου.
γ. Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
• Η τσιμεντόστρωση τμήματος του κεντρικού οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς προς οικία Σκανιά, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικά πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m.
• Η ανακατασκευή μικρής ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – καναλιού) μήκους περίπου 5,60 m, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και με επαναχρησιμοποίηση των μεταλλικών σχάρών για την ομαλή διευθέτηση των ομβρίων υδάτων κάθετα επί του κεντρικού δημοτικού δρόμου εντός της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς.
• Η κατασκευή επενδεδυμένη τάφρου σε μήκος περίπου 67,00 m στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς στην θέση «Δρέματα», καθαρού πλάτους περίπου 0,60 m και πάχους 0,15 m με τοιχείο καθαρού ύψους περίπου 0,50 m και πάχους 0,20 m, οπλισμένα με δομικό πλέγμα.
• Η τσιμεντόστρωση τμημάτων του κεντρικού οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς στην θέση «Δρέματα», από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικά πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m.
δ. Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης
• Η κατασκευή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας (που θα βαφούν) σε μήκος περίπου 11,00 m καθαρού ύψους 1,00 περίπου από σιδηροσωλήνες Φ 1 1/2” και κατακόρυφα στηρίγματα από σιδηροδοκούς τα οποία θα πακτωθούν στο δάπεδο στον κεντρικό δρόμο της Τοπικής Κοινότητας Περδικόβρυσης.
• Η τσιμεντόστρωση του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία της Αγ. Παρασκευής και στο νεκροταφείο της Τοπικής κοινότητας Περδικόβρυσης, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικά πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m.
• Η τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου προς οικία κ. Μπούνια της Τοπικής κοινότητας Περδικόβρυσης, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικά πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m.
ε. Τοπική Κοινότητα Χώμορης
• Η ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, μήκους περίπου 12,00 m και με ύψος περίπου 3,80 m, κατάντη του δρόμου του κεντρικού οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Χώμορης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Εξήντα Ένα Οχτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Ενενήντα Εννέα Λεπτών (61.499,99 €) και αναλύεται σε :
Εργασίες Προϋπολογισμού 36.214,35
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 6.518,58
Σύνολο 1 : 42.732,93
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 6.409,94
Σύνολο 2 : 49.142,87
Ποσό για αναθεωρήσεις 453,90
Σύνολο 3 : 49.596,77
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 11.903,22
Γενικό Σύνολο : 61.499,99

6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που πληρούν τις προυποθέσεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) τα οποία ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Εγγυητική συμμετοχής :
Για την συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
9. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας δηλαδή στην οδό Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά , Ναύπακτος , Νομού Αιτωλ/νίας στις 20 / 06/ 2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π.μ. ενώ ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ.. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) (κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών) του Ν.4412/2016 και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση :
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.047 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 144/16-05-2017 (ΑΔΑ : ΨΚΘΥΩΚΓ-67Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-806/11166-18/05/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΥΙΩΚΓ-Χ2Ν).
14. Ενστάσεις :
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.
16. Δημοσιεύσεις :
Το κείμενο της παρούσας περίληψης διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ναύπακτος 07 Ιούνιος 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Δείτε τα τεύχη της μελέτης.

Ναύπακτος 08 Ιούνιος 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος