ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 15-06-2017
Αριθμ. Πρωτ. : 14720

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(«ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 )
του Έργου:
« ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ »

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις και οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου », προϋπολογισμού 236.039,44 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 298.340,06 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 209/13 -06-2017(ΑΔΑ: 7Χ6ΔΩΚΓ-ΓΩΥ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ.: 30300
Τηλ.: 2634360417
Telefax: 2634360430
E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231
2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 06/ 07/ 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430).
3. Κωδικός CPV : CPV – 45233120-6 Έργα οδοποιίας
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 231

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Το εν λόγω έργο σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 7/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
1. Στην ΤΚ Παλαιοχωρακίου
Ανακατασκευή τσιμεντόστρωσης υπάρχοντος δημοτικού δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
2. Στην Τ.Κ. Βελβίνας
Ασφαλτόστρωση υπάρχοντος δρόμου στην περιοχή Εικόνισμα.
3. Στην Τ.Κ. Πιτσινέικων
Τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου στη θέση Φτέρη.
4. Στην Τ.Κ. Ριγανίου
Τσιμεντόστρωση χωμάτινου κοινόχρηστου χώρου δίπλα από τον Ιερό Ναό της Θεοτόκου και επούλωση λάκκων σε δημοτικούς δρόμους της Τοπικής Κοινότητας.
5. Στην Τ.Κ. Σκάλας
• Πλακόστρωση υπάρχοντος τσιμεντοστρωμένου δημοτικού δρόμου προς Παλιόσκαλα
• Πλακόστρωση υπάρχοντος τσιμεντοστρωμένου δημοτικού δρόμου προς βρύσες Αυγουστιλιες
• Κατασκευή τσιμεντένιου θεμελίου πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης σε δημοτική έκταση στη θέση Φτέρη
6. Στην Τ.Κ. Βομβοκούς
Ασφαλτόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δρόμου με χωματαύλακα απορροής ομβρίων, πριν την συμβολή με ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
7. Στην Τ.Κ. Αφροξυλιάς
• Τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου από εκκλησία Ανάληψης προς οδό Λελούδα
• Ανακατασκευή ασφαλτόστρωσης υπάρχοντος δημοτικού δρόμου προς οικισμό Θράμες
• Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας με τσιμεντόστρωση και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στον κεντρικό δρόμο
• Τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δρόμου στο βόρειο τμήμα της οδού Λελούδα
• Τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου στη θέση Κουκίστρα
• Ανακατασκευή ασφαλτόστρωσης υπάρχοντος δημοτικού δρόμου προς Κοινοτικό Κατάστημα Συλλόγου
8. Στην Τ.Κ. Νεοκάστρου
• Τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου προς Βασιλοπουλέικα
• Τσιμεντόστρωση και κρασπεδόρειθρο συλλογής ομβρίων υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου στη είσοδο του χωριού
• Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας σε δημοτικούς δρόμους
9. Στην Τ.Κ. Λυγιά
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας επί της οδού Φιλοθέους και υψομετρική διευθέτηση υπαρχόντων καλυμμάτων φρεατίων.
10. Στην Τ.Κ. Δάφνης
• Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Αγκαθόλακκα
• Ασφαλτόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου στη θέση Σαΐτα
11. Στην Τ.Κ. Μαμουλάδας
• Τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δρόμου στη θέση Ασφακερό
• Ασφαλτόστρωση επί τσιμεντοστρωμένου δρόμου προς Τρανή Λάκκα
• Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας στη θέση Στεφανέικα
12. Στην Τ.Κ. Βλαχομάνδρας
• Κατασκευή ασφαλτικού ταπητιδίου σε δημοτικό δρόμο στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας από Ναύπακτο
• Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε δημοτικό δρόμο στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας από Ναύπακτο
• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και κατασκευή ασφαλτικού ταπητιδίου δημοτικού δρόμου προς Νερόλακκα
• Ασφαλτόστρωση τσιμεντοστρωμένου δρόμου στην συμβολή με δρόμο προς Νερόλακκα
13. Στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου
• Ανάπλαση Βρύσης και περιβάλλοντος χώρου
• Κατασκευή κιβωτιοειδούς αγωγου συλλογής ομβρίων και κατασκευή ασφαλτικού ταπητιδίου στην οδό Μόρνου
• Επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου « Αναπλάσεις και οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου » ανέρχεται σε 298.340,06 € και αναλύεται σε :

Εργασίες Προυπολογισμού 173.942,11
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 31.309,58
Σύνολο : 205.251,69
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 30.787,75
Σύνολο : 236.039,44
Ποσό για αναθεωρήσεις 4.557,38
Σύνολο : 240.596,82
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 57.743,24
Γενικό Σύνολο : 298.340,06€

6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Εγγυητική συμμετοχής :
Το 2% επί του προυπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι 4.811,94 ευρώ
9. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας δηλαδή στην οδό Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Νομού Αιτωλ/νίας στις 11 / 07/ 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π. μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) (κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών) του Ν.4412/2016 και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση :
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7322.028 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 144/16-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΚΘΥΩΚΓ-67Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-807/. 11167/18-05-2017 (ΑΔΑ: 7H8ΓΩΚΓ-5ΦΡ).
14. Ενστάσεις :
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις :
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ναύπακτος 15 Ιουνίου 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος