Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 20/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16/6/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14780

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 20-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας λεωφορείου για ανάγκες Β.Π.Σ. με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (51/2017) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και της Τράπεζας αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Έγκριση του από 15-06-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.».
5. Έγκριση το από 13-06-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ».
6. Έγκριση 3ΟΥ πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών ετών 2017-2018.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης