Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 27/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/6/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15231

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 27-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτυού στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκληθήκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015».
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αντιρρίου».

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης