ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «ΈΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΠΥΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» [ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 23 / 06 / 2017
Αριθμ. Πρωτ. : 15213

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
του Έργου:
«ΈΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΠΥΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών – καταστροφών για το έτος 2016 στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμού 54.295,15 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 68.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 229/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας
Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231
2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 05/ 07/ 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430).
3. Κωδικός CPV : 45233142-6 «Εργασίες επισκευής οδών».
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 231
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Το εν λόγω έργο «Έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών – καταστροφών για το έτος 2016 στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας» είναι έργο οδοποιίας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 11/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω :
Α. Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας
• Οικισμός Χρύσοβου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχωρίου
 Η αποκατάσταση βατότητας υπάρχοντος χωμάτινης κοινόχρηστης οδού προς οικίες Κόκκινου – Κοτρώτσου του οικισμού Χρύσοβου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχωρίου, με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.
• Τοπική Κοινότητα Αμπελακιώτισσας
 Η αποκατάσταση βατότητας υπάρχοντος χωμάτινης κοινόχρηστης οδού, στη θέση «Λυμπερέικα» της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακιώτισσας, με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.
 Η αποκατάσταση ανατραπείσας ξηρολιθοδομής, με την κατασκευή πέτρινου τοίχου αντιστήριξης οδού κατάντη με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16-20 και πέτρα χωρικού τύπου τοπικής προέλευσης στη θέση «κοτρωνέικα» της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακιώτισσας και η αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδού με χρήση σκυροδέματος C16-20 πάχους 15cm και χρήση δομικού πλέγματος.
 Η ανακατασκευή – επέκταση υπάρχουσας εσχάρας συλλογής και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων σε φυσικό αποδέκτη και η αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακιώτισσας.
 Η κατασκευή ανοιχτού τσιμεντένιου αύλακα συλλογής και παροχέτευσης όμβριων υδάτων σε φυσικό αποδέκτη διαμέσου υπάρχοντος τεχνικού φρεατίου της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακιώτισσας.
• Τοπική Κοινότητα Πόδου
 Η αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας, με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, υπαρχόντων δημοτικών δρόμων στις περιοχές Αγ. Νικολάου και Αγ. Παρασκευής της Τοπικής Κοινότητας Πόδου.
• Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας
 Η κατασκευή τεχνικού φρεατίου περισυλλογής όμβριων υδάτων και παροχέτευση αυτών διαμέσου σωληνωτού με χρήση τσιμεντοσωλήνων αντοχής 120 ΕΛΟΤΕΝ1916 D600mm, σε φυσικό αποδέκτη στη θέση «Λελούλη» της Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας.
• Τοπική Κοινότητα Λιμνίτσας
 Η αποκατάσταση της παροχέτευσης των όμβριων και πηγαίων υδάτων σε υπάρχον σωληνωτό στη θέση «κεντρική βρύση» της Τοπικής Κοινότητας Λιμνίστας.
 Η αποκατάσταση διόδου υπάρχουσας τσιμεντοστρωμένης οδού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση «Λυγερέικα Αγ. Ταξιαρχών» της Τοπικής Κοινότητας Λιμνίστας.
 Η κατασκευή εσχάρας συλλογής και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων σε φυσικό αποδέκτη και αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης στην θέση «σχολείο» της Τοπικής Κοινότητας Λιμνίστας.
Β. Δημοτική Ενότητα Πλατάνου
• Τοπική Κοινότητα Αράχωβας
 Η κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού Φ100, μήκους 8,00 m μαζί με το απαιτούμενο φρεάτιο ανάντη και στην θέση «Ρέμα Παναούλας» της Τοπικής Κοινότητας Αράχωβας για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.
 Η κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού Φ100, μήκους 6,00 m μαζί με το απαιτούμενο φρεάτιο ανάντη και τοιχείο αντιστήριξης κατάντη στην θέση «Ρέμα Μπάκα» κύριου δρόμου της Τοπικής Κοινότητας Αράχωβας για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.
 Η κατασκευή τσιμεντόστρωσης – κοιτοστρώσεως (τεχνικού ιρλανδικού τύπου) για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων που τώρα ρέουν ανεξέλεγκτα στην θέση «Παλιαράχωβα» της Τοπικής Κοινότητας Αράχωβας για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.
Γ. Δημοτική Ενότητα Πυλήνης
• Τοπική Κοινότητα Ποκίστας
 Η κατασκευή πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης, πλησίον της οικίας ΤΟΜΑΡΑ της Τοπικής Κοινότητας Ποκίστας.
• Τοπική Κοινότητα Στράνωμας
 Η τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου, στη θέση κάτωθι της οικίας ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ στην περιοχή ΔΙΠΟΤΑΜΑ της Τοπικής Κοινότητας Στράνωμας.
 Η τσιμεντόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου, εμπροσθεν οικίας Δημητρίου Νούλα της Τοπικής Κοινότητας Στράνωμας.
• Τοπική Κοινότητα Σίμου
 Η κατασκευή πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης, στη θέση ΦΕΤΣΙΑΚΑ της Τοπικής Κοινότητας Σίμου.
 Η ανακατασκευή κατεστραμμένης τσιμεντόστρωσης υπάρχοντος χωμάτινου δημοτικού δρόμου, στη θέση ΑΝΥΔΡΑΛΩΝΑ της Τοπικής Κοινότητας Σίμου.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Εξήντα Οχτώ Χιλιάδων Ευρώ (68.000,00 €) και αναλύεται σε :
Εργασίες Προϋπολογισμού 40.011,16
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 7.202,01
Σύνολο 1 : 47.213,17
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 7.081,98
Σύνολο 2 : 54.295,15
Ποσό για αναθεωρήσεις 543,56
Σύνολο 3 : 54.838,71
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 13.161,29
Γενικό Σύνολο : 68.000,00
6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που πληρούν τις προυποθέσεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) τα οποία ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Εγγυητική συμμετοχής :
Για την συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
9. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας δηλαδή στην οδό Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Νομού Αιτωλ/νίας στις 06/ 07/ 2017 ημέρα Πέμπτη , ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π.μ. ενώ ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ.. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) (κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών) του Ν.4412/2016 και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΧΤΩ (8) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση :
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7326.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 164/23-05-2017 (ΑΔΑ : ΩΟ4ΚΩΚΓ-ΕΓΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-821/12090-24/05/2017 (ΑΔΑ: 679ΗΩΚΓ-ΟΧΜ).
14. Ενστάσεις :
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.
16. Δημοσιεύσεις :
Το κείμενο της παρούσας περίληψης διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε τα τεύχη του διαγωνισμού.

Ναύπακτος 23 Ιούνιος 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος