ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 28-06-2017
Αριθμ. Πρωτ. : 15699

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(«ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 )
του Έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ,
ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ,
ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ»
, προϋπολογισμού 127.956,36€ χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 160.000 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 231/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ.: 30300
Τηλ.: 2634360417
Telefax: 2634360430
E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 20 /07/ 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430).
3. Κωδικός CPV : CPV – 452331141-9
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : ΕL 631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Το εν λόγω έργο σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 15/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
• Τοπική Κοινότητα Λεύκας
 Η ανακατασκευή οδοστρωμάτων & επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση με χρήσης οπλισμένου σκυροδέματος σε διάφορα σημεία εντός της ΤΚ («Κουστέικα», «Βρύση Καραμπάτσου», «Λαβίδα- Ντρέλια», δρόμος προς Καρυές) , τα οποία διαβρώθηκαν, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και την ανεξέλεγκτη ροή όμβριων επιφανειακών υδάτων.
• Τοπική Κοινότητα Μανδρινής
 Η αποκατάσταση – ανακατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρα χωρικού τύπου τοπικής προέλευσης και χρωματισμού που θα εγκριθεί από την υπηρεσία, στον κεντρικό δρόμο της ΤΚ, οι οποίοι ανετράπησαν λόγω της υπερβολικής εισροής επιφανειακών υδάτων και είναι απαραίτητοι προκειμένου να γίνει στήριξη πρανών ανάντη του δρόμου και να καταστήσουν ασφαλή την κυκλοφορία.
 Η ανακατασκευή οδοστρώματος & επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στη θέση «Σταυρός – Βρύση» .
• Τοπική Κοινότητα Γρηγορίου
 Η αποκατάσταση – ανακατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρα χωρικού τύπου τοπικής προέλευσης και χρωματισμού που θα εγκριθεί από την υπηρεσία και η ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στην παιδική χαρά της ΤΚ, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές και διαβρώσεις λόγω της υπερβολικής εισροής επιφανειακών υδάτων εντός του χώρου της παιδικής χαράς και είναι απαραίτητοι προκειμένου να γίνει στήριξη πρανών ανάντη του δρόμου και να καταστήσουν ασφαλή την κυκλοφορία και τις γειτνιάζοντες ιδιοκτησίες.
• Τοπική Κοινότητα Κυδωνιάς
 Η ανακατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρα χωρικού τύπου τοπικής προέλευσης και χρωματισμού που θα εγκριθεί από την υπηρεσία καθώς και η ανακατασκευή πλακόστρωσης κοινόχρηστου χώρου , ο οποίος υπέστη βλάβη – τοπική καθίζηση, λόγω της ανατροπής του τοίχου αντιστήριξης.
• Τοπική Κοινότητα Ελατόβρυσης
 Η αποκατάσταση – ανακατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρα χωρικού τύπου τοπικής προέλευσης και χρωματισμού που θα εγκριθεί από την υπηρεσία και η αποκατάσταση πέτρινων σκαλιών , στον κεντρικό δρόμο της ΤΚ, καθώς και στην θέση Βρύση
• Τοπική Κοινότητα Γραμμένης Οξυάς
 Η κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού D1000mm, μήκους 8,00 m μαζί με τους απαιτούμενους πτερυγότοιχους και το τοιχείο αντιστήριξης στην θέση «Ρέμα Αγ. Αθανάσιος» κύριου δρόμου της Τοπικής Κοινότητας για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.
 Η κατασκευή τσιμεντόστρωσης – κοιτοστρώσεως (τεχνικού ιρλανδικού τύπου) για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων που τώρα ρέουν ανεξέλεγκτα στην θέση «πηγή Γούλα» για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.
 Η ανακατασκευή οδοστρωμάτων & επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση με χρήσης οπλισμένου σκυροδέματος σε διάφορα σημεία εντός της ΤΚ και ηανακατασκευή τμημάτων καταστραμμένης πλακόστρωσης σε δρόμους της ΤΚ
 Η ανακατασκευή ανοιχτού τσιμεντένιου αύλακα συλλογής και παροχέτευσης όμβριων υδάτων σε φυσικό αποδέκτη
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ,
ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ»
ανέρχεται σε 160.000€ και αναλύεται σε :

Εργασίες Προυπολογισμού 93.558,60
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 16.840,55
Σύνολο : 110.399,15
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 17.557,21
Σύνολο : 127.956,36
Ποσό για αναθεωρήσεις 1.075,90
Σύνολο : 129.032,26
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 30.967,74
Γενικό Σύνολο : 160.000,00€
6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Εγγυητική συμμετοχής :
Το 2% επί του προυπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι 2.580,65 ευρώ
9. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας δηλαδή στην οδό Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Νομού Αιτωλ/νίας στις 25/07/ 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π. μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) (κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών) του Ν.4412/2016 και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση :
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7333.024 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 230/27-06-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΙΣΩΚΓ-ΝΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-904/15568/ 27-06-2017 (ΑΔΑ:72Φ6ΩΚΓ-4ΗΖ ).
14. Ενστάσεις :
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.
16. Δημοσιεύσεις :
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ναύπακτος 28 Ιουνίου 2017
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος