Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 11/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7/7/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16676

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Απαλλαγή υπολόγου (Βλαχάκης Γεώργιος).
3. Απαλλαγή υπολόγου (Κουτσογιάννης Χρήστος).
4. Έγκριση του από 27-06-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
5. Έγκριση το από 7-06-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
6. Έγκριση το από 06-07-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΠΥΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.
8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Συμπλήρωση οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς» και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων.
9. Άσκηση ή, μη ενδίκων μέσων κατά της 95/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.
10. Άσκηση ή, μη ενδίκων μέσων κατά των 67, 68 69, 107, 108/2017 Αποφάσεων Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου (Αγωγές Δ. Ντάρλα)
11. Άσκηση ή, μη ενδίκων μέσων κατά των 20/2015, 7 & 8/2017 Αποφάσεων Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου (Αγωγές Δ. Ντάρλα)

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης