Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 18/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14/7/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 17359

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων του έργου «Συμπλήρωση Οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς» και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων.
3. Έγκριση του από 13-07-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» .

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης