ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-7-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:17705

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 19-7-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Δαπανών και Διάθεση πιστώσεων
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – προμήθεια ελαστικών.
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – προμήθεια ελαστικών.
4. Έγκριση διενέργειας της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων – προμήθειας ελαστικών –έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
5.΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο & εκπρόσωπο της Τ. Κ. Κρυονερίων ΔΕ Αποδοτίας.
Τα θέματα είναι κατεπείγοντα για την άμεση διάθεση της πίστωσης για το 1ο για την άμεση προμήθεια ελαστικών τα 2ο,3, 4ο και το 5ο για την άμεση ανάγκη πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο των Κρυονερίων.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης