Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Συμπλήρωση Οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο. 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Ράπτη Ιωάννα
Τηλ./Fax : 2634 361207
2634 361210

Ναύπακτος 21 -07-2017
Αριθ. Πρωτ. : 17918

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: « Συμπλήρωση Οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο. 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς»
προϋπολογισμού 20.523,75 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό), για την εκτέλεση του έργου: « Συμπλήρωση Οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο. 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς», προϋπολογισμού: 20523,75 € (πλέον Φ.Π.Α.), με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ως εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ., ή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας. Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς του Δήμου Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Νικήτας Πολύδωρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
• Ράπτη Ιωάννα – Φ.Ε.
• Χ.Α.