ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ο 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑ: Ω81ΡΩΚΓ-Α7Δ
Ναύπακτος 21 – 07 -2017
Αρ. Πρ. 17918

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)
του Έργου:
« ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ο 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ »
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συμπλήρωση Οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς » συνολικού προϋπολογισμού 20.523,75 πλέον Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 258 /2017 (ΑΔΑ: ΨΦΩΥΩΚΓ-ΝΗΖ) απόφαση οικονομικής επιτροπής.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ. : 30300
Τηλ .: 2634361207
Telefax: 2634361210
E-mail: npolidoros@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας στην Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300, μέχρι και την 2 / 8 / 2017 (Πληροφορίες κ. Ιωάννα Ράπτη, τηλ.: 26343-61207, fax: 26343-61210) .Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 (δέκα) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Ιωάννα Ράπτη, τηλ.: 26343-61207, fax: 26343-61210).

3. Κωδικός CPV: 45316000-5 <<εργασία εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης>>

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL631 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: περιλαμβάνει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την συμπληρωση φωτισμού, σε τμήμα του δικτύου οδοφωτισμού της ΠΕΟ 48 στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς .
CPV-45316000-5 << εργασία εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης >>
Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
Ο τίτλος του έργου είναι: «Συμπλήρωση Οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς».

Εργασίες Προϋπολογισμού 15.124,36
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 2722,38
Σύνολο : 17.846,74
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 2.677,01
Σύνολο : 20.523,75
Ποσό για αναθεωρήσεις –
Σύνολο : 20.523,75
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 4.925,70
Γενικό Σύνολο : 25.449,45

6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α 147).

9. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας (Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300) του Νομού Αιτωλ/νίας στις 03 – 08 -2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π. μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν4412/16 (κατά το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7325.016 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 200/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΥΒΩΚΓ-ΘΚ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-875/14-06-2017
(ΑΔΑ : 73ΔΥΩΚΓ-ΑΝ1).

14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Συμπληρωματικό τεύχος επιμέτρησης ιστών.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος