ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την κάλυψη θέσης γενικού γραμματέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300

Ναύπακτος 21-7-2017
Αρ.Πρωτ.: 17993

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/07 για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998.
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Διοίκησης.
Δ) Επιπλέον προσόντα θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 4-8-2017 στα γραφεία του Δήμου-Ιλ.Τζαβέλα 37-Ναύπακτος 30300.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο, Δ/νση Διοικ.Υπηρεσιών, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μηνόπουλος Αθ. και κ.Γιαννίκα Κ. τηλ. 2634360104-113, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Λουκόπουλος Παναγιώτης