ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΙΛ.ΤΖΑΒΕΛΑ 37
30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθ.
Γιαννίκα Κων.
E-mail: thanminopoylos@yahoo.gr
kgiannika@nafpaktos.gr
ΤΗΛ. : 2634360104-60113

Ναύπακτος 21-7-2017
Αρ. Πρωτ: 18000

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Διοικητικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση αναφέρεται σε υπαλλήλους των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων:

Α/Α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΩΝ
2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ.ΑΝ/ΞΗΣ
9 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
11 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
12 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
13 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
14 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
15 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
16 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Για αυτό το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ναυπακτίας, Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37 –Ναύπακτος 30300, τηλ: 2634360104-60113, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση μετάταξης.
2. Βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών(πρόσφατο).
4. Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η Υπηρεσία µας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή µη των αιτήσεων τους.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παναγιώτης Λουκόπουλος